Model 720: Què és i quines obligacions hi ha?

perRosa Mª Santiago Villen
16/05/2022
Comptable fiscal
Model 720: Què és i quines obligacions hi ha?

El Model 720 és una declaració que afecta a totes aquelles empreses i residents d’Espanya que tenen accions, valors, comptes o immobles localitzats a l’estranger per un import superior a 50.000 euros. Tot i això, existeixen una sèrie de matisos per executar la declaració 720.

En aquest article t’expliquem tot sobre el Model 720 AEAT. Què és aquest model, quan s'ha de presentar, qui està obligat a més de la relació amb les criptomonedes.

Què és el Model 720?

El Model 720 és una declaració informativa sobre béns i drets localitzats a l’estranger. Inclou totes aquelles accions, valors, comptes o immobles que es troben a l’estranger superant els 50.000 euros. Es presenta de forma anual. Aquest model es va crear amb l’objectiu de prevenir i lluitar contra el frau fiscal.

Així doncs, el Model 720 té com a objectius:

 • Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.
 • Notificar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • Després de tot això, hauríem de definir què s’entén com a béns a l’estranger.

Què són els béns estrangers? 

Primer de tot, cal saber que els béns situats a l’estranger són:

 • Comptes d’entitats bancàries o de crèdit situades a l’estranger que tinguin titulars, representants, autoritzats o beneficiaris espanyols. A més a més, s'inclouen aquells comptes on titulars, representants, autoritzats o beneficiaris espanyols tinguin poders de disposició. 
 • Títols, actius, valors o drets del capital a l’estranger o de tota mena d’entitats espanyoles. Tanmateix, s'inclouen assegurances de vida o d’invalidesa, a més de rendes vitalícies i temporals. 
 • Béns immobles i drets sobre béns immobles. 

Tot seguit, donem alguns exemples de béns que poden estar a l’exterior serien:

 • Accions i similars. 
 • Bons i préstecs. 
 • Comptes bancaris als afores de les fronteres espanyoles. 
 • Societats i fons d’inversió. 
 • Propietat, usufructuari, multipropietat i similars. 
 • Assegurances de vida o d’invalidesa (sempre que l’asseguradora que hem contractat estigui situada a l’estranger). 

Qui està obligat a presentar el Model 720?

Estan obligats a presentar el Model 720 totes les persones físiques (com els autònoms), jurídiques (com les pimes), comunitats de béns i societats civils que tinguin la titularitat de drets sobre:

 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Valors (accions, fons d’inversió…), drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o aconseguides a l’estranger.
 • Béns immobles i drets sobre béns immobles localitzats a l’estranger.

A aquesta regla general se l’imposen algunes excepcionalitats. Per exemple, si la suma dels béns que integren cada producte dels mencionats no supera els 50.000 €, llavors, no hi ha l’obligació d’informar.

Contràriament, s’està obligat a omplir el Model 720 si s’està autoritzat o s’és el titular “real” d’aquests comptes, valors o béns a 31 de desembre tot i que no es tracti del titular nominal. 

De la mateixa manera, SI s’ha d’omplir aquest document si s’ha presentat darrerament i a l’exercici present  s’incrementa el valor conjunt en més de 20.000 € respecte de la darrera declaració.

A més a més, si ja no s’és titular d’alguns d’aquests béns i drets, però s’ha fet la declaració en exercicis anteriors, SI s’està obligat per tal que quedi constància d’aquesta alteració.

Quan s’han de declarar els comptes a l’estranger?

El termini de presentació del Model 720 està estipulat entre el dia 1 de gener i 31 de març de l’any següent al qual es refereixi l’exercici informatiu.

Sancions per no presentar el Model 720

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va anul·lar el règim sancionador aplicat al Model 720. Per tant, no existeix cap règim sancionador per la declaració 720 en l'actualitat i passa a un règim general d'infraccions i sancions. 

Per una altra banda, segueix vigent l'obligació de presentar la declaració dins del termini. Així doncs, el Model 720 s’ha d'emplenar i presentar per via telemàtica mitjançant la web de l’Agència Tributària. Per fer-ho, s’ha de disposar de signatura electrònica.

Anteriorment, el fet de no presentar el 720 suposava una infracció tributària molt greu. Ja fos pel fet de no presentar-lo com fer-ho de manera incompleta o amb dades falses o inexactes. Per aquests casos, les sancions econòmiques eren les següents:

 • Si no s’informava o s’aportaven dades falses o inexactes sobre la titularitat de comptes en entitats financeres o dels béns immobles o sobre valors (accions, fons d’inversió…), drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger la multa era de 5.000 € per cada dada o conjunt de dades omeses amb un mínim de 10.000 €.
 • La sanció era de 100 € per dada, amb un mínim de 1.500 € quan la declaració hagués estat presentada fora de termini i sempre que no hi hagués hagut requeriment previ per part de l’Agència Tributària.
 • Igualment, se sancionava la presentació de la declaració per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics.

Relació del Model 720 amb les criptomonedes

Per tal que les criptomonedes s’hagin d’incloure en el Model 720, han de sobrepassar un límit determinat per a actius situats a l’estranger.

La norma reguladora del Model 720 estableix que els comptes bancaris a l’estranger s’hauran de declarar quan superin el límit conjunt de 50.000 euros. Per tant, si el balanç dels comptes es troba per sota d’aquest llindar, no n’hi ha obligació de declarar. Tot i que en relació amb les criptomonedes no s’ha establert un límit concret de moment.

En el mateix sentit, una altra de les qüestions importants en relació amb les criptomonedes i el Model 720 és establir quan es considera que les criptomonedes es troben a l’estranger.

Pel que fa al diner ordinari i altres productes financers, és fàcil d’establir quan s’ubiquen a l’estranger. Principalment perquè estan dipositades en entitats financeres concretes que poden estar a Espanya o fora. 

Tanmateix, les monedes virtuals es guarden en moneders virtuals o wallets que tenen dues funcions:

 • Emmagatzemar l’adreça on es localitza la moneda virtual. 
 • Realitzar un seguiment de les claus de xifratge utilitzades per a les transaccions. 

Existeixen dos tipus de moneders: els cold wallets i els hot wallets. Els cold wallets o moneders freds són dispositius de hardware per a emmagatzemar criptomonedes mentre que els hot wallets o moneders calents, són els que permeten emmagatzemar i operar amb monedes virtuals. 

La importància dels moneders virtuals per declarar les criptomonedes en el Model 720

El tipus de moneder i la localització dels mateixos determinaran l’obligació o no d’incloure les criptomonedes en el Model 720

 • En el cas dels hot wallets, l’obligació de presentar el Model 720 deriva del lloc on es trobi el servidor que emmagatzema les criptomonedes. És a dir, hem de saber el lloc on s'executen les operacions amb criptomonedes. 
 • Pel que fa als cold wallets, el tema és més complex perquè són dispositius que es poden transportar i la seva ubicació podria canviar. En aquest cas, les monedes virtuals haurien d’incloure’s hipotèticament en el Model 720 quan la ubicació física del moneder es localitzi a l’estranger.

Finalment, la normativa actual no regula de forma clara quan es considera que una moneda virtual es troba a l’estranger. Per tant, a tals efectes i mentre s’espera una reforma que aclareixi aquest aspecte, no s’ha d’incloure les criptomonedes en la declaració de l’exercici present del model 720.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats