Política de privacitat

Estem encantats de mostrar interès per la nostra empresa. La protecció de dades és especialment prioritària per a la gestió del Babià Gipé SL. L'ús de les pàgines d'Internet del Babià Gipé SL és possible sense cap indicació de dades personals; No obstant això, si un subjecte de dades vol utilitzar serveis especials d'empresa a través del nostre lloc web, el processament de dades personals podria ser necessari. Si el tractament de les dades personals és necessari i no hi ha cap base legal per a tal tractament, generalment obtenim el consentiment del subjecte de dades.

El tractament de dades personals, com ara el nom, l'adreça, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon d'un subjecte de dades, sempre estaran d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), i d'acord amb la protecció de dades específica del país normativa aplicable al Babià Gipé SL. Mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, la nostra empresa vol informar al públic en general sobre la naturalesa, l'abast i el propòsit de les dades personals que recopilem, utilitzem i processem. A més, mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, els subjectes de dades són informats dels drets als quals tenen dret.

Com a controlador, Babià Gipé SL ha implementat nombroses mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció més completa de les dades personals processades a través d'aquest lloc web. Tanmateix, les transmissions de dades basades en Internet poden tenir, en principi, llacunes de seguretat, de manera que la protecció absoluta no es pot garantir. Per aquest motiu, tots els subjectes de dades poden transferir dades personals per mitjà de mitjans alternatius, p. per telèfon.

1. Definicions.

La declaració de protecció de dades de Babià Gipé SL es basa en els termes utilitzats pel legislador europeu per a l'adopció del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR). La nostra declaració de protecció de dades ha de ser llegible i comprensible per al públic en general, així com els nostres clients i socis comercials. Per assegurar això, en primer lloc voldríem explicar la terminologia utilitzada.

En aquesta declaració de protecció de dades, fem servir, entre altres, els següents termes:

 • Dades personals.

  Dades personals: tota la informació relacionada amb una persona física identificable o identificable ("subjecte de dades"). Una persona física identificable és aquella que es pot identificar, de forma directa o indirecta, en particular per referència a un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o un o més factors específics dels factors físics, fisiològics, identitat genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta persona física.
 • Subjecte de dades.

  El subjecte de dades és qualsevol persona física identificable o identificable, les dades personals del qual són processades pel responsable del tractament.
 • Processament.

  El processament és qualsevol operació o conjunt d'operacions que es realitzin en dades personals o en conjunts de dades personals, ja sigui per mitjans automatitzats, com per exemple la recollida, gravació, organització, estructuració, emmagatzematge, adaptació o alteració, recuperació, consulta, divulgació per transmissió, difusió o posada a disposició d'altres, alineació o combinació, restricció, esborrat o destrucció.
 • Restricció del processament.

  La restricció del processament és el marcatge de dades personals emmagatzemades amb l'objectiu de limitar el seu processament en el futur.
 • Perfils.

  La generació de perfils implica qualsevol forma de processament automatitzat de dades personals que consisteix en l'ús de dades personals per avaluar certs aspectes personals relacionats amb una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment de la persona física en el treball, la situació econòmica, la salut, les preferències personals interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments.
 • Pseudonització.

  La seudonització és el tractament de les dades personals de manera que les dades personals ja no es puguin atribuir a un subjecte de dades específics sense que s'utilitzi informació addicional, sempre que aquesta informació addicional es mantingui per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives que assegurin que les dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o identificable.
 • Controlador o controlador responsable del processament.

  El controlador o controlador responsable del processament és la persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que, en solitari o conjuntament amb altres, determini els propòsits i mitjans del tractament de dades personals; quan els propòsits i mitjans d'aquest processament estiguin determinats per la legislació de la Unió o dels estats membres, el controlador o els criteris específics per a la seva candidatura poden ser previstos per la legislació de la Unió o dels estats membres.
 • Processador.

  El processador és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que processa dades personals en nom del controlador.
 • Destinatari.

  El destinatari és una persona física o jurídica, una autoritat pública, una agència o un altre organisme, a qui es divulguen les dades personals, ja siguin terceres o no. No obstant això, els poders públics que rebin dades personals en el marc d'una investigació particular d'acord amb la legislació de la Unió o dels estats membres no es consideraran destinataris; el tractament d'aquestes dades per part d'aquestes autoritats públiques ha de complir les normes de protecció de dades aplicables d'acord amb els propòsits del tractament.
 • Tercers.

  Tercers és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o organisme diferent del subjecte de dades, controlador, processador i persones que, sota l'autoritat directa del controlador o el processador, estan autoritzades a processar dades personals.
 • Consentiment.

  El consentiment del subjecte de dades és qualsevol indicació lliure, específica, informada i sense ambigüitats dels desitjos del subjecte del qual, mitjançant una declaració o amb una clara afirmació, signifiqui un acord sobre el tractament de dades personals relatives a ell.

2. Nom i adreça del controlador.

El controlador a l'efecte del Reglament general de protecció de dades (GDPR), altres lleis de protecció de dades aplicables en els Estats membres de la Unió Europea i altres disposicions relacionades amb la protecció de dades són:

 • Babià Gipé SL
 • Plaça Barcelona, 6. Castellbell i el Vilar (08296).
 • Espanya
 • Telèfon: 93 834 00 30
 • Correu electrònic: info@babia.cat
 • Lloc web: https://www.babia.cat/

3. Recull de dades i informació generals.

El lloc web de Babià Gipé SL recopila una sèrie de dades i informació generals quan un subjecte de dades o un sistema automatitzat truca al lloc web. Aquesta informació i dades generals s'emmagatzemen en els arxius de registre del servidor. Els recopilats poden ser (1) els tipus de navegador i les versions utilitzades, (2) el sistema operatiu utilitzat pel sistema d'accés, (3) el lloc web des del qual s'accedeix un sistema al nostre lloc web (els anomenats referents) , (4) el sub -websites, (5) la data i hora d'accés al lloc d'Internet, (6) una adreça de protocol d'Internet (adreça IP), (7) el proveïdor de serveis d'Internet del sistema d'accés i (8) qualsevol altra dada similar i informació que pot usar-se en cas d'atacs als nostres sistemes de tecnologia de la informació.

En utilitzar aquestes dades i informació generals, Babià Gipé SL no treu cap conclusió sobre el subjecte de dades. Més aviat, aquesta informació és necessària per a (1) lliurar el contingut del nostre lloc web correctament, (2) optimitzar el contingut del nostre lloc web i la seva publicitat, (3) garantir la viabilitat a llarg termini dels nostres sistemes de tecnologia de la informació i la tecnologia del lloc web i (4) proporcionar a les autoritats policials la informació necessària per a l'enjudiciament penal en cas de ciberatac. Per tant, Babià Gipé SL analitza les dades i la informació recopilats anònimament de manera estadística, amb l'objectiu d'augmentar la protecció de dades i la seguretat de les dades de la nostra empresa, i per garantir un nivell òptim de protecció de les dades personals que processem . Les dades anònims dels arxius de registre del servidor s'emmagatzemen per separat de totes les dades personals proporcionades per un subjecte de dades.

4. Esborrat rutinari i bloqueig de dades personals.

El responsable del tractament processarà i emmagatzemarà les dades personals de l'interessat només durant el període necessari per aconseguir l'objectiu d'emmagatzematge, o en la mesura que el legislador o altres legisladors ho autoritzin les lleis o reglamentacions a què està subjecte el responsable del tractament. a.

Si l'objectiu d'emmagatzematge no és aplicable, o si expira un període d'emmagatzematge prescrit pel legislador europeu o un altre legislador competent, les dades personals es bloquegen o s'esborren rutinàriament d'acord amb els requisits legals.

5. Drets del subjecte de les dades.

 • Dret de confirmació.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del controlador la confirmació de si les dades personals que el concerneixen s'estan processant o no. Si un interessat desitja fer ús d'aquest dret de confirmació, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb qualsevol empleat del controlador.
 • Dret d'accés.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del controlador informació gratuïta sobre les seves dades personals emmagatzemats en qualsevol moment i una còpia d'aquesta informació. A més, les directives i regulacions europees atorguen a l'interessat accés a la següent informació:
  • les finalitats del processament.
  • les categories de dades personals afectats.
  • els destinataris o categories de destinataris als que s'han divulgat o es divulgaran les dades personals, en particular destinataris de tercers països o organitzacions internacionals.
  • quan sigui possible, el període previst per al qual s'emmagatzemaran les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.
  • l'existència del dret de sol·licitar a la controladora la rectificació o l'esborrat de dades personals, o la restricció del processament de les dades personals relatives a l'interessat, o oposar-se a aquest processament.
  • l'existència del dret a presentar una queixa davant d'una autoritat supervisora.
  • on les dades personals no es recopilen del subjecte de dades, qualsevol informació disponible quant a la seva font;
  • l'existència d'una presa de decisions automàtica, inclosos els perfils, a què es refereixen els apartats 1 i 4 de l'article 22 del GDPR i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica implicada, així com la importància i les conseqüències previstes de tal processament per al subjecte de dades.
  A més, l'interessat tindrà dret a obtenir informació sobre si les dades personals es transfereixen a un tercer país o a una organització internacional. Quan aquest sigui el cas, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties apropiades relacionades amb la transferència.Si un interessat desitja fer ús d'aquest dret d'accés, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb qualsevol empleat del controlador.
 • Dret a la rectificació.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del responsable del tractament sense demora injustificada la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. Tenint en compte les finalitats del processament, l'interessat té dret que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant el subministrament d'una declaració complementària.Si un interessat desitja exercir aquest dret de rectificació, pot comunicar-se en qualsevol moment amb qualsevol empleat del controlador.
 • Dret a l'oblit.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu d'obtenir del responsable del tractament l'esborrat de les dades personals que el concerneixen sense demora indeguda, i el responsable del tractament té l'obligació d'esborrar les dades personals sense demora quan un dels següents motius aplica, sempre que el processament no sigui necessari:
  • Les dades personals ja no són necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recopilats o processats.
  • L'interessat retira el consentiment a què es basa el processament segons el punt (a) de l'Article 6 (1) de la GDPR, o el punt (a) de l'Article 9 (2) de la GDPR, i quan no hi ha un altre fonament jurídic per al processament.
  • L'interessat s'oposa al processament de conformitat amb l'article 21 (1) de la GDPR i no hi ha raons legítimes imperioses per al processament, o l'interessat objecta al processament de conformitat amb l'article 21 (2) de la GDPR.
  • Les dades personals han estat processats il·legalment.
  • Les dades personals han de esborrar-se per complir amb una obligació legal en la legislació de la Unió o de l'Estat membre a la qual està subjecte el controlador.
  • Les dades personals s'han recopilat en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació a què es refereix l'article 8 (1) de la GDPR.
  Si s'aplica una de les raons esmentades anteriorment, i un interessat desitja sol·licitar l'esborrat de les dades personals emmagatzemades per Babià Gipé SL, ell o ella pot, en qualsevol moment, contactar a qualsevol empleat del controlador. Un empleat de Babià Gipé SL s'ha d'assegurar que es compleixi immediatament amb la sol·licitud d'esborrat.Quan el responsable del tractament hagi fet públiques les dades personals i estigui obligat de conformitat amb l'article 17, apartat 1, a esborrar les dades personals, el responsable, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d'execució, prendrà mesures raonables, incloses mesures tècniques, per a informar als altres controladors que processen les dades personals que el subjecte de dades ha sol·licitat que aquests controladors eliminin de qualsevol enllaç o còpia o reproducció d'aquestes dades personals, en la mesura que no es requereixi el processament. Els empleats de Babià Gipé SL organitzaran les mesures necessàries en casos individuals.
 • Dret de restricció de processament.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del controlador restricció de processament quan es doni un dels següents:L'exactitud de les dades personals és impugnada per l'interessat, per un període que permet al controlador verificar l'exactitud de les dades personals.El processament és il·legal i el subjecte de dades s'oposa a l'eliminació de les dades personals i en el seu lloc sol·licita la restricció del seu ús.El controlador ja no necessita les dades personals per al processament, però són requerits per l'interessat per a l'establiment, exercici o defensa de reclams legals.L'interessat ha objectat el processament de conformitat amb l'article 21 (1) de l'GDPR a l'espera de la verificació de si els motius legítims del controlador són superiors als de l'interessat.Si es compleix una de les condicions abans esmentades, i un interessat desitja sol·licitar la restricció del processament de les dades personals emmagatzemades per Babià Gipé SL, ell o ella pot contactar en qualsevol moment a qualsevol empleat del controlador. L'empleat de Babià Gipé SL organitzarà la restricció del processament.
 • Dret a la portabilitat de dades.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu de rebre les dades personals que el concerneixen, que se li van proporcionar a un controlador, en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible per màquina. Tindrà dret a transmetre aquestes dades a un altre controlador sense impediment per part del controlador al que s'hagin proporcionat les dades personals, sempre que el processament es basi en el consentiment de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), el GDPR o el punt (a) de l'article 9 (2) de l'GDPR, o un contracte de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra b), del GDPR, i el processament es porta a terme per mitjans automatitzats, sempre que el processament no és necessari per a la realització d'una tasca duta a terme en l'interès públic oa l'exercici de l'autoritat oficial conferida al controlador.A més, a l'exercir el seu dret a la portabilitat de dades de conformitat amb l'article 20, apartat 1, de l'GDPR, l'interessat tindrà dret a que les seves dades personals es transmetin directament d'un controlador a un altre, quan sigui tècnicament possible i, quan ho faci, no ho faci. afectar negativament els drets i llibertats dels altres.Per tal de fer valer el dret a la portabilitat de dades, l'interessat pot contactar en qualsevol moment a qualsevol empleat de Babià Gipé SL.
 • Dret a oposar-s'hi.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al tractament de les dades personals que el concerneixen, que es basa en el punt (i) o (f) de l'Article 6 (1) de la GDPR. Això també s'aplica als perfils basats en aquestes disposicions.Babià Gipé SL ja no processarà les dades personals en cas d'objecció, llevat que puguem demostrar bases legítimes convincents per al processament que anul·la els interessos, drets i llibertats de la persona interessada, o per a l'establiment, exercici o defensa de reclams legals.Si Babià Gipé SL processa les dades personals amb fins de màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals que el concerneixen per a aquest màrqueting. Això s'aplica als perfils en la mesura que estiguin relacionats amb aquest màrqueting directe. Si l'interessat s'oposa a Babià Gipé SL per al processament amb fins de màrqueting directe, Babià Gipé SL ja no processarà les dades personals per a aquests fins.A més, l'interessat té dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de les dades personals que el concerneixen per Babià Gipé SL amb fins d'investigació científica o històrica, o amb fins estadístics de conformitat amb l'article 89 (1) de l' GDPR, llevat que el processament sigui necessari per a la realització d'una tasca duta a terme per raons d'interès públic.Per exercir el dret d'objecció, l'interessat pot contactar a qualsevol empleat de Babià Gipé SL. A més, l'interessat és lliure en el context de l'ús dels serveis de la societat de la informació, i no obstant la Directiva 2002/58 / CE, per utilitzar el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats utilitzant especificacions tècniques.
 • Presa de decisions individual automatitzada, inclosa l'elaboració de perfils.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu de no estar subjecte a una decisió basada únicament en el processament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre ell o que li afecti de manera similar, sempre que la decisió (1) no cal per celebrar un contracte entre l'interessat i un responsable del tractament, o (2) no està autoritzat per la legislació de la Unió o de l'Estat membre a la qual està subjecte el responsable del tractament i que també estableix adoptar mesures adequades per salvaguardar els drets, llibertats i interessos legítims dels interessats, o (3) no es basa en el consentiment explícit de l'interessat.Si la decisió (1) és necessària per celebrar o executar un contracte entre l'interessat i un controlador de dades, o (2) es basa en el consentiment explícit de l'interessat, Babià Gipé SL implementarà mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i interessos legítims de l' interessat, almenys el dret a obtenir la intervenció humana per part del controlador, per expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió.Si l'interessat desitja exercir els drets relatius a la presa de decisions individualitzada, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb qualsevol empleat de Babià Gipé SL.
 • Dret a retirar el consentiment de protecció de dades.

  Cada subjecte de dades tindrà el dret atorgat pel legislador europeu de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.Si l'interessat desitja exercir el dret de retirar el consentiment, pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb qualsevol empleat de Babià Gipé SL.

6. Base legal per al processament.

L'Art. 6 (1) serveix com a base legal per a les operacions de processament per a les quals obtenim el consentiment per a un propòsit de processament específic. Si el processament de les dades personals és necessari per a l'execució d'un contracte del que l'interessat és part, com és el cas, per exemple, quan les operacions de processament són necessàries per al subministrament de béns o per prestar qualsevol altre servei. El mateix s'aplica a les operacions de processament que són necessàries per dur a terme mesures precontractuals, per exemple en el cas de consultes sobre els nostres productes o serveis. La nostra empresa està subjecta a una obligació legal per la qual es requereix el processament de dades personals, com ara per al compliment d'obligacions tributàries. En casos excepcionals, el processament de dades personals pot ser necessari per protegir els interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física. Aquest seria el cas, per exemple, si un visitant resultés ferit en la nostra companyia i el seu nom, edat, dades de l'assegurança mèdica o una altra informació vital hauria de ser transmesa a un metge, hospital o un altre tercer. Aquesta base legal s'utilitza per a operacions de processament que no estan cobertes per cap dels fonaments jurídics abans esmentats, si el processament és necessari per als interessos legítims perseguits per la nostra empresa o per un tercer, excepte quan aquests interessos siguin anul·lats pels interessos o drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen protecció de dades personals. Aquestes operacions de processament són particularment permissibles perquè han estat específicament esmentades pel legislador europeu.

7. Els interessos legítims que persegueix el responsable del tractament o un tercer.

Quan el tractament de dades personals es basi en l'article 6 (1) de l'GDPR nostre interès legítim és dur a terme el nostre negoci a favor del benestar de tots els nostres empleats i accionistes.

8. Període per al qual s'emmagatzemaran les dades personals.

El criteri utilitzat per determinar el període d'emmagatzematge de les dades personals és el respectiu període de retenció legal. Després de l'expiració d'aquest període, les dades corresponents s'eliminen rutinàriament, sempre que ja no siguin necessaris per al compliment del contracte o l'inici d'un contracte.

9. Subministrament de dades personals com a requisit legal o contractual.

Aclarim que la provisió de dades personals és parcialment requerida per la llei (per exemple, regulacions fiscals) o també pot ser el resultat de disposicions contractuals (per exemple, informació sobre el soci contractual). De vegades pot ser necessari concloure un contracte que l'interessat ens proporcioni amb dades personals, que posteriorment hem processar. El subjecte de les dades està obligat, per exemple, a proporcionar-nos dades personals quan la nostra empresa signa un contracte amb ell o ella. La no provisió de les dades personals tindria la conseqüència que el contracte amb l'interessat no podria concloure. Abans de que les dades personals siguin proveïts per l'interessat, l'interessat ha de contactar a qualsevol empleat. L'empleat aclareix al subjecte de les dades si a la provisió de les dades personals és requerida per llei o contracte o si és necessària per a la celebració del contracte, si hi ha l'obligació de proporcionar les dades personals i les conseqüències de la manca de subministrament del personal de dades.

10. Existència de decisions automatitzades.

Com a empresa responsable, no utilitzem la presa de decisions o el perfil automàtics.

11. Subscripció als nostres butlletins.

Al lloc web de Babià Gipé SL, els usuaris tenen l'oportunitat de subscriure al butlletí informatiu de la nostra empresa. La màscara d'entrada utilitzada per a aquest propòsit determina quines dades personals es transmeten, així com també quan el butlletí s'ordena des del controlador.

Babià Gipé SL informa regularment als seus clients i socis comercials a través d'un butlletí informatiu sobre ofertes empresarials. El butlletí informatiu de l'empresa només pot ser rebut per l'interessat si (1) l'interessat té una adreça de correu electrònic vàlida i (2) el subjecte de dades es registra per a l'enviament del butlletí. S'enviarà un correu electrònic de confirmació a l'adreça de correu electrònic registrada per un subjecte de dades per primera vegada per a l'enviament de butlletins, per raons legals, en el procediment de doble acceptació. Aquest correu electrònic de confirmació s'utilitza per comprovar si el propietari de l'adreça de correu electrònic com a subjecte de dades està autoritzat a rebre el butlletí.

Durant el registre per al butlletí, també emmagatzemem l'adreça IP del sistema informàtic assignat pel proveïdor de serveis d'Internet (ISP) i utilitzada per l'interessat en el moment del registre, així com la data i hora de la inscripció. La recopilació d'aquestes dades és necessària per comprendre el (possible) ús indegut de l'adreça de correu electrònic d'un subjecte de dades en una data posterior, i per tant serveix a l'objectiu de la protecció legal del controlador.

Les dades personals recollides com a part d'un registre per al butlletí només s'utilitzaran per enviar el nostre butlletí informatiu. A més, els subscriptors del butlletí poden ser informats per correu electrònic, sempre que sigui necessari per al funcionament del servei del butlletí informatiu o un registre en qüestió, ja que aquest podria ser el cas en cas de modificacions en l'oferta del butlletí informatiu. o en cas d'un canvi en les circumstàncies tècniques. No es transferiran dades personals recopilades pel servei de butlletins a tercers. La subscripció al nostre butlletí pot ser cancel·lada per l'interessat en qualsevol moment. El consentiment per a l'emmagatzematge de dades personals, que l'interessat ha proporcionat per a l'enviament del butlletí informatiu, pot revocar en qualsevol moment. A l'efecte de la revocació del consentiment, es troba un enllaç corresponent en cada butlletí. També és possible donar-se de baixa del butlletí informatiu en qualsevol moment directament al lloc web del controlador, o comunicar això al controlador d'una manera diferent.

12. Seguiment de butlletins.

El butlletí informatiu de Babià Gipé SL conté els anomenats píxels de seguiment. Un píxel de seguiment és un gràfic en miniatura incrustat en aquests correus electrònics, que s'envien en format HTML per permetre la gravació i l'anàlisi d'arxius de registre. Això permet una anàlisi estadística de l'èxit o fracàs de les campanyes de màrqueting en línia. En funció del píxel de seguiment integrat, Babià Gipé SL pot veure si un subjecte de dades obrir un correu electrònic i quan i les dades que apareixen en el correu electrònic van ser invocats pels interessats.

Aquestes dades personals recopilades en els píxels de seguiment continguts en els butlletins són emmagatzemats i analitzats pel controlador per optimitzar l'enviament del butlletí informatiu, així com per adaptar el contingut de butlletins futurs encara millor als interessos de l'interessat. Aquestes dades personals no es transmetran a tercers. Els interessats tenen dret en qualsevol moment a revocar la respectiva declaració de consentiment per separat emesa mitjançant el procediment de doble subscripció. Després d'una revocació, el controlador eliminarà aquestes dades personals. Babià Gipé SL automàticament considera un retir de la recepció del butlletí com una revocació.

13. Possibilitat de contacte a través del lloc web.

El lloc web de Babià Gipé SL conté informació que permet un contacte electrònic ràpid amb la nostra empresa, així com la comunicació directa amb nosaltres, que també inclou una direcció general de l'anomenat correu electrònic (adreça de correu electrònic). Si un interessat es posa en contacte amb el controlador per correu electrònic o mitjançant un formulari de contacte, les dades personals transmeses per l'interessat s'emmagatzemen automàticament. Aquestes dades personals transmeses voluntàriament per un subjecte de dades al controlador de dades s'emmagatzemen per tal de processar o contactar a l'interessat. No hi ha transferència d'aquestes dades personals a tercers.

14. Els comentaris funcionen al blog del lloc web.

Babià Gipé SL ofereix als usuaris la possibilitat de deixar comentaris individuals sobre les contribucions de blog individuals en un blog , que es troba al lloc web del controlador. Un blog és un portal basat en la web, d'accés públic, mitjançant el qual una o més persones anomenades blogguers poden publicar articles. Els articles generalment poden ser comentats per tercers.

Si un subjecte de dades deixa un comentari al blog publicat en aquest lloc web, també s'emmagatzemen i publiquen els comentaris realitzats per l'interessat, així com informació sobre la data del comentari i sobre l'usuari (pseudònim) elegit per l'interessat. A més, també es registra l'adreça IP assignada pel proveïdor de serveis d'Internet (ISP) a l'interessat. Aquest emmagatzematge de l'adreça IP té lloc per raons de seguretat, en cas que el subjecte de dades violi els drets de tercers o publiqui contingut il·legal a través d'un comentari determinat. L'emmagatzematge d'aquestes dades personals és, per tant, en benefici del controlador de dades, pel que es pot exculpar en cas d'una infracció. Aquesta informació personal recopilada no es transmetrà a tercers, llevat que aquesta transferència sigui requerida per llei o serveixi a l'objectiu de la defensa del controlador de dades.

15. Disposicions de protecció de dades sobre l'aplicació i l'ús de Google Analytics.

En aquest lloc web, el controlador ha integrat el component de Google Analytics (amb la funció anonimizadora). Google Analytics és un servei d'anàlisi web. L'anàlisi web és la recopilació i anàlisi de dades sobre el comportament dels visitants de llocs web. Un servei d'anàlisi web recopila, entre altres coses, dades sobre el lloc web des del qual ha vingut una persona (l'anomenada referència), què subpàgines van ser visitades, o amb quina freqüència i durant quina durada s'ha vist una pàgina secundària. Les anàlisis web s'utilitzen principalment per a l'optimització d'un lloc web i per dur a terme una anàlisi de cost-benefici de la publicitat a Internet.

L'operador del component Google Analytics és Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Estats Units.

Per a l'anàlisi web a través de Google Analytics, el controlador fa servir l'aplicació "_gat. _anonymizeIp". Mitjançant aquesta aplicació, l'adreça IP de la connexió a Internet de l'interessat és abreujada per Google i anònima en accedir als nostres llocs web des d'un Estat membre de la Unió Europea o un altre Estat contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

L'objectiu del component Google Analytics és analitzar el trànsit en el nostre lloc web. Google utilitza les dades i la informació recopilats, entre d'altres, per avaluar l'ús del nostre lloc web i per proporcionar informes en línia, que mostren les activitats en els nostres llocs web, i per proporcionar altres serveis relacionats amb l'ús del nostre lloc d'Internet per a nosaltres.

Google Analytics col·loca una cookie al sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades. La definició de cookies s'explica més amunt. Amb la configuració de la cookie, Google pot analitzar l'ús del nostre lloc web. Amb cada trucada a una de les pàgines individuals d'aquest lloc d'Internet, que és operat pel controlador i en el qual es va integrar un component de Google Analytics, el navegador d'Internet en el sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades enviarà dades automàticament a través del Component de Google Analytics per publicitat en línia i liquidació de comissions a Google. Durant el transcurs d'aquest procediment tècnic, l'empresa Google adquireix coneixement d'informació personal, com l'adreça IP del subjecte de dades, que serveix a Google, entre altres coses, per comprendre l'origen dels visitants i els clics, i posteriorment crear acords de comissions.

La cookie s'utilitza per emmagatzemar informació personal, com l'hora d'accés, la ubicació des de la qual es va realitzar l'accés i la freqüència de visites del nostre lloc web per part de l'interessat. Amb cada visita al nostre lloc d'Internet, aquestes dades personals, inclosa l'adreça IP de l'accés a Internet utilitzat per l'interessat, es transmetran Google als Estats Units d'Amèrica. Aquestes dades personals són emmagatzemats per Google als Estats Units d'Amèrica. Google pot passar aquestes dades personals recollides mitjançant el procediment tècnic a tercers.

L'interessat pot, com es va indicar anteriorment, evitar l'establiment de cookies a través del nostre lloc web en qualsevol moment mitjançant un ajust corresponent del navegador web utilitzat i, per tant, rebutjar permanentment l'establiment de cookies. Tal s'ajusti al navegador d'Internet utilitzat també evitaria que Google Analytics estableixi una cookie en el sistema de tecnologia de la informació de l'interessat. A més, les cookies que ja utilitza Google Analytics es poden eliminar en qualsevol moment a través d'un navegador web o altres programes.

A més, el subjecte de dades té la possibilitat d'oposar-se a un recull de dades generades per Google Analytics, que està relacionada amb l'ús d'aquest lloc web, així com el processament d'aquestes dades per part de Google i la possibilitat d'excloure's a tal. Per a això, l'interessat ha de descarregar un complement del navegador a l'enllaç https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instal·lar-lo. Aquest complement de navegador li diu a Google Analytics a través de JavaScript que qualsevol informació sobre les visites de les pàgines d'Internet no es poden transmetre a Google Analytics. La instal·lació dels complements del navegador es considera una objecció de Google. Si el sistema de tecnologia de la informació del subjecte de dades s'elimina posteriorment, es formata o s'instal·la novament, el subjecte de dades ha de tornar a instal·lar els complements del navegador per desactivar Google Analytics. Si el complement del navegador va ser desinstal·lat per l'interessat o per qualsevol altra persona que sigui imputable a la seva esfera de competència o estigui inhabilitada, és possible executar la reinstal·lació o reactivació dels complements del navegador.

Es pot obtenir més informació i les disposicions de protecció de dades aplicables de Google a https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ i ahttp://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics s'explica amb més detall en el següent enllaç https://www.google.com/analytics/.