Avís legal

L'ús dels serveis i la contractació de serveis a http://www.babia.cat suposa l'acceptació de les següents condicions generals d'ús:

1. Acceptació i disponibilitat de les condicions generals d'ús

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

a. Que és una persona major d'edat i amb capacitat de contractar.
b. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals d'ús.


Aquestes condicions generals d'ús regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i clients de la pàgina web ubicada a la url http://www.babia.cat propietat de la Gestoria Babià. Els usuaris i clients accepten les condicions generals d'ús des de l'instant que utilitzin o contractin qualsevol servei. Aquest document pot ser imprès i guardat pels usuaris i clients. Gestoria Babià posa a disposició d'aquests, un formulari de contacte per tal de consultar qualsevol dubte sobre les condicions generals d'ús.

2. Normes aplicables

Les presents condicions generals d'ús estan subjectes al disposat a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació; el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que va aprovar la Llei de Consumidors i Usuaris; el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista; i en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3. Modificació de les condicions generals d'ús

Babià Gestoria podrà modificar les condicions generals d'ús notificant-ho als clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través de Babià Gestoria. Mitjançant la modificació de les condicions generals d'ús exposats en la pàgina web de Babià Gestoria, s'entendrà per complert el deure de notificació. En el cas que Babià Gestoria consideri que aquesta modificació pot arribar a perjudicar a algun usuari, podrà comunicar-li per als altres mitjans electrònics que consideri convenients.


En tot cas, els termes generals d'ús aquí continguts tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquests termes s'ha d'abstenir d'utilitzar el portal i / o els serveis de Babià Gestoria.

Aquestes condicions generals d'ús no creen cap contracte de societat, de mandat, de franquícia, o relació laboral entre Babià Gestoria i els clients.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

Els continguts subministrats per Babià Gestoria estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Babià Gestoria o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, Babià Gestoria no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Babià Gestoria tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a Babià Gestoria, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Babià Gestoria ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta.


Babià Gestoria es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Babià Gestoria, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden passa.

Aquesta web és propietat de Babià Gestoria. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de Babià Gestoria, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Babià Gestoria, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Babià Gestoria l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.


Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Babià Gestoria.

5. Enllaços a altres llocs d'Internet

Les pàgines d'Internet de Babià Gestoria poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva de Babià Gestoria. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagetzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Babià Gestoria.

6. Responsabilitats

Babià Gestoria només posa a disposició dels clients un espai virtual que permet mitjançar entre clients i proveïdor en la compravenda d'un bé, producte o servei.Babià Gestoria no és el propietari dels productes o serveis oferts, no té possessió d'aquells.


Babià Gestoria, dins de les seves polítiques per a l'admissió dels seus proveïdors, necessita de la integritat, honestedat, responsabilitat social i solidesa moral de cada un d'ells, així com de la qualitat dels seus serveis.

7. Indemnització

Els clients mantindran indemne a Babià Gestoria, als seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclam o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del portal web o per l'incompliment de les condicions generals d'ús i les restants polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.

8. Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals d'ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals d'ús en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

9. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb els presents termes generals d'ús, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o enviades per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals d'ús es regiran i interpretaran d'acord amb l'ordenament jurídic d'Espanya.