Llei d'Habitatge: es modifica la tributació dels lloguers a l'IRPF

perRosa Mª Santiago Villen
06/09/2023
Comptable fiscal
Llei d'Habitatge: es modifica la tributació dels lloguers a l'IRPF

Al BOE de 25 de maig de 2023 s'ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge (Llei d'Habitatge), que entra en vigor, amb caràcter general, el 26 de maig de 2023 .
La llei introdueix diverses novetats tributàries que es resumeixen a continuació.

1. Reduccions per a la determinació del rendiment net dels arrendaments a l'IRPF
A la llei de l'IRPF s'estableix que el rendiment net positiu derivat de l'arrendament d'immobles destinats a habitatge es beneficia d'una reducció del 60%. La llei d'habitatge estableix ara que, per als contractes subscrits des de la seva entrada en vigor, el percentatge general de reducció serà del 50% (enfront del 60% anterior), però regula percentatges incrementats per als supòsits següents:

- 90%, quan el mateix arrendador hagi formalitzat un nou contracte d'arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionat (segons es defineixen aquestes zones a la mateixa llei), en què la renda inicial s'hagués rebaixat en més d'un 5% en relació amb la darrera renda del contracte d'arrendament anterior del mateix habitatge (una vegada aplicada, si escau, la clàusula d'actualització anual del contracte anterior).
                   
- 70%
, en els supòsits següents:
        Supòsit 1: Lloguer (per primera vegada, pel contribuent) d'habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionat, sempre que l'arrendatari tingui entre 18 i 35 anys. Si hi ha diversos arrendataris del mateix habitatge, la reducció s'aplica sobre la part del rendiment net que proporcionalment correspongui amb els arrendataris que compleixin aquest requisit.

        Supòsit 2: Que l'arrendatari sigui una Administració pública o entitat sense fins lucratius a què sigui aplicable el règim especial del Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre i destini l'habitatge (I) al lloguer social, amb una renda mensual inferior a l'establerta al programa d'ajuts al lloguer del pla estatal d'habitatge, (II) a l'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica (segons definició de la Llei 19/2021, de 20 de desembre); o bé (III) que l'habitatge estigui acollit a algun programa públic d'habitatge o qualificació en virtut del qual l'Administració competent estableixi una limitació a la renda del lloguer.

- 60%, quan l'habitatge hagués estat objecte d'una actuació de rehabilitació (article 41.1 del Reglament de l'IRPF) que hagi finalitzat els dos anys anteriors a la data del contracte d'arrendament.
Els requisits per a cada tipus de reducció s'han de complir quan se celebri el contracte d'arrendament. La reducció s'aplica mentre aquests requisits se segueixin complint.

En tot cas, els percentatges de reducció incrementats esmentats no són aplicables en relació amb els contractes d'arrendament d'habitatges en zones de mercat residencial tensionat, quan la renda pactada a l'inici del contracte d'arrendament excedeixi els límits que estableix l'article 17.6 de la Llei d'arrendaments urbans (que es modifica per la mateixa Llei d'habitatge).

Com fins ara, les reduccions indicades (la general i les incrementades) només s'apliquen sobre els rendiments declarats voluntàriament pel contribuent.

Aquest nou règim entrarà en vigor l'1 de gener de 2024. S'estableix expressament que els rendiments nets positius derivats de contractes que s'hagin fet abans de la data d'entrada en vigor de la llei es beneficiaran de la reducció aplicable a la llei de l'IRPF -article 23.2- en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2021 - 60%- (el que sembla que es refereix als contractes anteriors a 1 de gener de 2024, atès que la llei estableix expressament que la disposició final segona, a la que es regula aquest nou règim, entrarà en vigor en aquesta data, si bé la norma no és clara en aquest sentit).

2. Recàrrecs a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) d'immobles residencials

La Llei d'habitatge incrementa el recàrrec a l'IBI dels immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent. En concret, s'entendrà que es compleix aquest requisit quan l'habitatge hagi estat buit durant més de dos anys i, a més, el propietari tingui almenys quatre immobles d'ús residencial, llevat que hi hagi causes justificades de desocupació temporal (taxades per la mateixa Llei habitatge).

En concret, el recàrrec es modula entre el 50% i el 150% de la quota líquida de l'IBI, en funció de la durada de la desocupació i del nombre d'habitatges desocupats del mateix titular al terme municipal.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats