Article: Obligacions comptables i registrals: Conservació de llibres

perRosa Mª Santiago Villen
30/10/2023
Comptable fiscal
Article: Obligacions comptables i registrals: Conservació de llibres

L'article 30 del Codi de comerç estableix que els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys, a partir de l'últim seient realitzat als llibres, llevat del que s'estableixi per disposicions generals o especials.

Aquest termini no coincideix amb el de prescripció (4 anys) del dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna, per la qual cosa pot passar que el dret de l'Administració per regularitzar un impost estigui prescrit, però encara l'empresari hagi de conservar els llibres de comptabilitat i la resta de documentació relacionada amb aquests.

D'altra banda, cal tenir en compte que les comprovacions i investigacions es poden estendre a exercicis prescrits quan els fets tinguin efectes fiscals en períodes no prescrits (art. 115 LGT) i que, en el cas de la compensació o deducció de determinats crèdits fiscals, l'Administració disposarà de 10 anys per comprovar la procedència de la compensació o deducció originada (art. 66 bis.2 LGT).

El cessament de l'empresari en l'exercici de les seves activitats no l'eximeix del deure de conservació dels llibres i documents comptables, i si ha mort, el deure de conservació recau sobre els seus hereus. En cas de dissolució de societats, seran els seus liquidadors els obligats a complir el que preveu.

Rosa Mª Santiago Villen
Rosa Mª Santiago Villen
Responsable Assessoria fiscal i comptable
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria fiscal i comptable

En el servei d'assessoria fiscal i comptable realitzem la comptabilitat als nostres clients de manera integral i liquidem impostos d'acord amb la normativa vigent.

Conèixer més
Assessoria fiscal i comptable

Articles relacionats