Aprovat el Reglament “Veri*factu”

perJudit Flores Castellet
14/12/2023
Laboral
Aprovat el Reglament “Veri*factu”

ENVIAMENT DELS REGISTRES DE FACTURACIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AEAT EN EL MOMENT DE LA SEVA PRODUCCIÓ.

Després d’una extensa tramitació, el passat 6 de desembre de 2023 s’ha publicat al BOE el RD 1007/2003, de 5 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació.

El Reglament és el desenvolupament directe de la modificació de l’article 29.2j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en la redacció afegida per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

La norma pretén establir la forma en què els registres de facturació que siguin produïts per sistemes informàtics han de complir amb els requisits legals d’integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat, evitant així l’anomenat “software de doble ús” o “software d’ocultació de vendes” que en ocasions s’han observat en les vendes al consumidor final.

Amb aquesta finalitat primària, el RD defineix un registre de factura, com un format i estructura determinats, al que s’afegeixen determinats elements informàtics de seguretat (hashes encadenats i firma electrònica) que asseguren que aquest registre no podrà ser modificat, desprès de produït, sense que quedi el corresponent registre d’aquesta modificació.

Aquest Reglament és conegut col·loquialment amb la denominació de “Reglament Veri*factu”, en al·lusió a la modalitat, més senzilla i eficient, que es preveu per a complir amb la norma, mitjançant l’enviament dels registres de facturació a la seu electrònica de l’Agència Tributària en el moment de la seva producció.

A més de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, aquests sistemes permetran avançar en la digitalització de les empreses i millorar els serveis d’assistència que l’Agència Tributària presta als contribuents, oferint a aquests la possibilitat, quan utilitzin sistemes “Veri*factu” amb l’enviament de dades, de descarregar les operacions, facilitant així la confecció dels llibres registres fiscals i els models tributaris.

La nova norma s’aplicarà a tots els empresaris i per totes les seves operacions, amb l’excepció d’aquells que ja estiguin sotmesos al SII (Subministrament Immediat d’Informació) o dels que no tinguin obligació de facturar. Pel que es refereix al seu àmbit territorial, és aplicable a tota Espanya tret dels territoris de règim fiscal foral. En els Territoris Històrics de Vizcaya, Guipúzcoa i Álava, des de dates recents són aplicables els sistemes anomenats “Ticket Bai”, el funcionament del qual és similar a l’aprovat ara per la resta d’Espanya.

Cal destacar que, en el sistema previst al Reglament, els clients podran revisar la qualitat fiscal de les factures simplificades rebudes, contrastant-les amb la web de l’Agència Tributària.

A aquest RD li seguirà l’ordre ministerial de desenvolupament tècnic, a partir de la qual els desenvolupadors de programes informàtics hauran de sotmetre a les seves disposicions en un termini màxim de 9 mesos. Tanmateix, hauran d’incorporar als seus productes una “declaració responsable” de compliment d’aquesta normativa.

Totes les empreses i autònoms obligats, hauran d’adaptar-se a la norma amb termini fins l’1 de juliol de 2025. Per això està previst que PIMES i autònoms puguin utilitzar el kit digital en el finançament de les modificacions en els programes informàtics que siguin necessaris per adaptar-se a la nova reglamentació.

Cal assenyalar, per últim, que aquest Reglament resulta compatible amb el Projecte de Reglament de factura electrònica B2B, actualment en tramitació pel Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa amb la participació de l’Agència Tributària.

Els sistemes informàtics dels empresaris hauran d’adaptar-se d’una manera integral a les dos modificacions, utilitzant per això un model de dades únic basat en les mencions obligatòries de factura i els mitjans i terminis de pagament.

Judit Flores Castellet
Judit Flores Castellet
Responsable Assessoria Laboral
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Laboral

En el nostre servei d'assessoria laboral realitzem tota la gestió laboral acompanyada del corresponent assessorament per a cada cas i cada part.

Conèixer més
Assessoria Laboral

Articles relacionats