Tipus de recàrrecs

perLydia Botet Cabrerizo
15/11/2023
Interès general
Tipus de recàrrecs

És important conèixer els tipus de recàrrecs aplicables a cada situació.

En cas de no haver realitzat el pagament en termini voluntari de pagament o haver-lo realitzat una vegada vençut el mateix, s’exigirà un recàrrec que variarà segons el moment en el que es pagui el deute. Els recàrrecs són de 3 tipus:

  • Recàrrec executiu: és el 5% de l’import principal del deute i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
  • Recàrrec de constrenyiment reduït: és el 10% de l’import principal del deute i s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute no ingressat en període voluntari  i el propi recàrrec del 10% abans de la finalització del termini que es concedeix amb la notificació de la providència de constrenyiment.
  • Recàrrec de constrenyiment: és el 20% de l’import principal del deute i s’aplicarà quan no s’hagi ingressat el deute i el recàrrec reduït en la totalitat del termini concedit. A més, s’hauran de pagar interessos de demora des del dia en que va acabar el termini per pagar en la fase voluntària fins el dia en que, efectivament, s’ingressi. Aquesta exigència d’interessos no es notifica expressament, ja que l’obligació de pagar es va comunicar amb la notificació de la providència de constrenyiment.

           

El recàrrec del 20% es merita tant si l’ingrés es realitza fora dels terminis indicats com si l’ingrés efectuat no es correspon amb les quantitats indicades en cada cas.

Els interessos de demora es computen des de l’inici del període executiu fins a la data de pagament.

Lydia Botet Cabrerizo
Lydia Botet Cabrerizo
Comptabilitat societats mercantils Oficina de Manresa
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats