Devolució Hisenda jubilats

perLydia Botet Cabrerizo
26/04/2024
Interès general
Devolució Hisenda jubilats

Durant la Campanya de la Renda 2023, l’Agència Tributària obre la possibilitat a jubilats mutualistes de sol·licitar la devolució de quantitats pagades en excés per cotitzacions dobles.

Els jubilats que en el seu dia van realitzar aportacions a les antigues mutualitats laborals tenen dret a deduir-se de la base imposable del IRPF el 25% del que correspon a aquestes cotitzacions i també a reclamar a l’Agència Tributària que li retorni el pagat de més en les seves declaracions de la renda en els últims 4 anys, períodes encara no prescrits. És a dir, de 2019 a 2023.

A QUÈ RESPON LA DEVOLUCIÓ D’HISENDA PER JUBILATS?

La devolució respon a la Sentència del TS 255/2023, que recull la reclamació d’aquelles persones afiliades a mutualitats laborals, un col·lectiu que, per peculiaritats en el seu règim de cotització, podria haver abonat més del degut en concepte d’IRPF en dos situacions:

  • Amb anterioritat a 1967: en aquest cas es reduirà al 100 % i no tributarà aquesta part de pensió.
  • Entre 1967 i 1978: la part de prestació de jubilació que correspon a les aportacions efectuades es reduirà en un 25%. És a dir, solament tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.
  • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social amb anterioritat a 1979: en aquest cas solament tributarà el 75 % d’aquesta part de la pensió.

L’AEAT permet ara que els jubilats mutualistes sol·licitin la devolució d’aquests imports, que poden arribar fins als 4.000 €, i per facilitar aquest procés l’integra amb la declaració de la Renda via la Disposició Transitòria 2ª Llei 35/2006 de 28 novembre, del IRPF.

QUI POT DEMANAR LA DEVOLUCIÓ?

El dret a sol·licitar la devolució de quantitats pagades de més en l’IRPF concerneix específicament a aquells jubilats que van ser part de mutualitats laborals abans de la seva jubilació. Aquest grup inclou a professionals que, en lloc de cotitzar a la Seguretat Social, ho van fer a través d’aquestes mutualitats, una pràctica comú en certs sectors professionals fins la dècada dels 90.

En cas de defunció de l’afectat els hereus dels mutualistes també tenen dret a la sol·licitud d’aquesta devolució.

COM SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE FINS A 4.000 € D’HISENDA PER JUBILATS?

El procés de reclamació dels mutualistes, encara que pot semblar complex, s’ha dissenyat per tal que sigui el més simple possible.

Les claus essencials són:

Raó de la devolució

La devolució s’origina en la interpretació de les lleis tributàries que determinen que alguns pagaments realitzats a la Hisenda Pública, específicament en concepte d’IRPF per part dels mutualistes, podrien haver estat superiors al degut. Això es deu a la forma en la que es calculaven les cotitzacions i les prestacions, el que podria haver generat una base imposable major a la que corresponia.

Quantitat de la devolució

Encara que la quantitat a retornar pot variar significativament d’un cas a un altre, s’estima que alguns jubilats poden presentar una reclamació com mutualistes per sol·licitar fins a 4.000 €. Aquest càlcul dependrà de varis factors, incloent el temps de cotització a la mutualitat i les quantitats pagades en excés.

Documentació necessària

Des de març de 2024 ja no es necessari aportar la majoria de la documentació requerida amb anterioritat.

L’Agència Tributària anirà incorporant en les dades fiscals dels beneficiaris el càlcul d’aquesta reducció en concepte de rendiments del treball sempre que es disposi de la informació necessària per això.

En els casos en els que sigui necessari realitzar una reclamació específica per no constar les dades s’habilitarà un senzill formulari que permeti canalitzar totes les sol·licituds per la seva resolució a partir de les dades de les que disposi l’AEAT i de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l’Agència recull de la Seguretat Social i d’altres organismes.

No serà necessari adjuntar a la sol·licitud cap tipus de documentació, ja que, en general, l’AEAT ja comptarà amb la informació precisa i en el cas de que aquesta informació no sigui suficient serà la pròpia Agència Tributària qui requerirà la documentació que resulti necessària.

Terminis per la sol·licitud

L’Agència Tributària estableix terminis específics per presentar aquestes sol·licituds, generalment coincidint amb la campanya anual, pel que es interessant consultar el terminis de la renda 2023, així com les dates de devolució de la Renda 2023.

La Campanya de la renda 2023 és l’últim període establert per poder efectuar la reclamació d’Hisenda de jubilats al complet.

Renda 2023: com apareix la devolució

La possibilitat de sol·licitar la devolució de quantitats pagades en excés a Hisenda per part d’aquest col·lectiu té el seu reflex en la declaració d’aquest any.

En aquells casos en els que la Seguretat Social hagi facilitat la informació a Hisenda es visualitzarà en els dades fiscals en l’apartat de Rendiments del Treball un rendiment en negatiu amb la següent descripció: “ajustos per Mutualitats DT2-IRPF”. Aquest rendiment minora el rendiment obtingut per la pensió.

COM SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ D’HISENDA PELS JUBILATS

1. VERIFICACIÓ DE LA ELEGIBILITAT

Abans d’iniciar qualsevol tràmit, es fonamental assegurar-se de complir amb els criteris d’elegibilitat per la seva devolució. Això inclou haver estat part d’una mutualitat laboral i tenir sospites o evidència d’haver realitzat pagaments en excés a l’IRPF.

2. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud es pot presentar de varies maneres, encara que la més comú i recomanada és a través del portal de l’AEAT, a partir del formulari habilitat. Es tracta, en tot cas, d’un procediment voluntari per agilitzar la tramitació.

Per a les sol·licituds referides a 2023, a més de presentar el formulari és necessari presentar la declaració de Renda de 2023.

3. SEGUIMENT DEL PROCÈS

Una vegada presentada la sol·licitud, és important fer un seguiment del seu estat. L’Agència Tributària proporciona eines en línia per verificar el progrés de les sol·licituds, i és recomanable consultar regularment per estar al cas de qualsevol novetat o requeriment addicional.

4. RESOLUCIÓ I RECEPCIÓ DE LA DEVOLUCIÓ

El temps d’espera per la resolució de la sol·licitud pot variar, però una vegada aprovada, la devolució es realitzarà mitjançant transferència bancària al número de compte indicat pel sol·licitant. És vital assegurar-se de que totes les dades bancàries proporcionades siguin correctes per evitar retards o complicacions. A l’haver inclòs les dades dins de la declaració del IRPF 223 en els casos en que s’hagi sol·licitat prèviament, es rebrà la devolució de manera conjunta al resultat de la declaració.

Lydia Botet Cabrerizo
Lydia Botet Cabrerizo
Comptabilitat societats mercantils Oficina de Manresa
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats