Participacions privilegiades en la societat mercantil. Què hem de saber?

perLydia Botet Cabrerizo
01/06/2021
Mercantil
Participacions privilegiades en la societat mercantil. Què hem de saber?

La major part de les societats no exploten les possibilitats que ofereix l'autonomia de la voluntat a l'hora de modular i personalitzar, estatutàriament o parasocialment, el contracte social. Què són les accions provilegiades?

Totes les accions o participacions d'una empresa atorguen els mateixos drets als socis. No obstant això, la llei permet que algunes, les accions o participacions privilegiades, depenent de si estem davant una societat anònima o societat limitada, puguin atribuir drets diferents les quals poden atorgar drets extres als seus titulars, com la possibilitat de vot o preferència en els drets econòmics que afectin el repartiment dels dividends.

L'atribució de privilegis a una classe d'accions o participacions sol estar justificada per diverses circumstàncies. Per exemple, perquè un soci assumeix un risc superior per invertir en una de les fases més primerenques de la vida de l'empresa, o bé, perquè arrisca més diners que els altres socis en un moment en què l'empresa ho necessita, etc.

La teoria diu que el valor de les participacions socials es calcula dividint el capital total de la societat entre el nombre d'aquestes participacions.

No obstant això, en la pràctica, en el valor de les participacions s'inclouen una altra sèrie de factors. Per tant, la manera de calcular el seu valor seria calcular el valor total de l'empresa entre el nombre d'accions, en el moment de la seva transmissió, incloses les consideracions pertinents sobre la seva projecció a curt, mitjà o llarg termini, entre altres factors a tenir en compte.

Avantatges de les participacions privilegiades

Els avantatges que donen les participacions privilegiades poden ser de diversos tipus. Aquests privilegis poden ser econòmics i consistir en el cobrament d'un dividend preferent si l'empresa té beneficis; a establir un dividend preferent i fix i per al cas que no es pugui satisfer en l'exercici, s'acumuli per a exercicis posteriors; fixar un percentatge de beneficis repartibles per a distribuir-los únicament entre unes participacions determinades, així com establir a unes participacions un % de dividends respecte als guanys d'un mateix exercici, sense acumulació en els posteriors.

Respecte als avantatges relatius a la quota de liquidació, les participacions privilegiades poden donar un dret prioritari per al reemborsament de la quota respecte a les ordinàries o bé un dret a una quota superior en el repartiment.

Això sí, molta cura a adoptar acords que afectin els drets individuals dels socis perquè el Registrador podria negar-se a inscriure l'acord de creació de les participacions privilegiades.

En aquest sentit, si la creació de les participacions privilegiades afectés els drets individuals dels socis, en tant que concerneix el contingut del dret en la participació del repartiment dels guanys socials, només serien vàlides si existís el consentiment de tots els socis afectats. En cas contrari la seva inscripció podria ser denegada pel Registre Mercantil pertinent.

Hi ha moltes més restriccions a la transmissió de participacions que la transmissió de les accions. Només es poden transferir lliurement entre socis, cònjuges ascendents o descendents. Per transmetre participacions en una persona aliena a la societat cal notificar la intenció a la resta de socis i que ho aprovin en junta general.

Lydia Botet Cabrerizo
Lydia Botet Cabrerizo
Responsable Assessoria Mercantil
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Mercantil

La nostra assessoria mercantil s'encarrega de registrar qualsevol mena de document que la normativa requereixi.

Conèixer més
Assessoria Mercantil

Articles relacionats