Les claus de la prestació per cessament de l'activitat de l'autònom

perPere Babià Díez
20/11/2019
Laboral
Les claus de la prestació per cessament de l'activitat de l'autònom

La finalitat de la prestació per cessament d'activitat és cobrir les situacions de finalització de l'activitat dels treballadors autònoms (”atur dels autònoms”) provocades per una situació en tot cas involuntària i que ha de ser degudament justificada per accedir a la corresponent prestació econòmica, complint uns determinats requisits, que no en totes les ocasions, són reconeguts per l’Administració.

Què és la prestació per cessament de l'activitat?

És un sistema específic de protecció per a treballadors autònoms, i bàsicament consisteix en el fet que l'autònom que cessa en la seva activitat rep una prestació que va des dels 4 mesos fins als 24, i sempre tenint en compte els períodes cotitzats pel treballador dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament en l'activitat.

Quins són els requisits?

 • Estar afiliat i en situació d'alta en la Seguretat Social, tenir cobertes les contingències professionals i estar al corrent en el pagament de les quotes de Seguretat Social.
 • Comptar amb un període mínim de cotització per cessament d'activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament, el mes en què es produeixi el fet causant del cessament d'activitat serà computable.
 • Que el cessament en l'activitat desenvolupada pel treballador es degui a motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere, divorci o acord de separació matrimonial i sigui degudament justificat.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • No haver assolit l'edat ordinària de jubilació, tret que no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Que no concorri cap de les incompatibilitats que estableix la llei.


És obligatòria o voluntària?

Si el treballador autònom cotitza per contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) automàticament cotitza per cessament d'activitat.

Si el treballador autònom no cotitza per contingències professionals, és voluntària.

Hem parlat que per poder cobrar aquesta prestació l'autònom s'ha de trobar en situació de cessament d'activitat, però què és estar en situació de cessament d'activitat?:

a) Quan concorrin motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l'activitat econòmica o professional.

En cas d'establiment obert al públic se n'exigirà el tancament durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. No obstant això, l'autònom titular de l'immoble on se situa l'establiment podrà realitzar-hi els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l'autònom en l'activitat econòmica o professional finalitzada.

S'entendrà que existeixen motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

1r Pèrdues derivades del desenvolupament de l'activitat en un any complet, superiors al 10 per cent dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d'inici de l'activitat.

2n Execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin almenys el 30 per cent dels ingressos de l'exercici econòmic immediatament anterior.

3r La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l'activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

b) Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmica o professional.

c) Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional i no vingui motivada per la comissió d'infraccions penals.

d) La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat de la treballadora autònoma.

e) Per divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l'autònom exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu cònjuge o de la persona de la qual s'ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de la Seguretat Social.


Sol·licitud

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada, abans que es compleixi un mes natural del cessament de l'activitat.

S'ha de sol·licitar davant:

 • La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual tingui coberta la contingència de cessament d'activitat.
 • El Servei Públic d'Ocupació Estatal, si la cobertura de la contingència de cessament d'activitat la té concertada amb l'INSS (segons el Reial decret llei 28/2018 haurà d'optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, amb efecte des de l'1 de juny del 2019).
 • L'Institut Social de la Marina, si és l'entitat que cobreix aquesta contingència.

I aquests organismes seran els encarregats de concedir-la o denegar-la.


Durada

Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà segons els períodes cotitzats per la persona treballadora dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat, tal com es mostra en la següent taula:

MESOS COTITZATS

DURADA DE LA PRESTACIÓ

De 12 a 17 meses

4 meses

De 18 a 23 mesos

6 mesos

De 24 a 29 mesos

8 mesos

De 30 a 35 mesos

10 mesos

De 36 a 42 mesos

12 mesos

De 43 a 47 mesos

16 mesos

Amb 48 mesos

24 mesos


Quantia i pagament

 • La quantia de la prestació serà el 70% de la base reguladora; aquesta es calcula amb la mitjana de les bases per les quals el treballador hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat.
 • La quantia mínima serà del 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) si el treballador autònom no té fills a càrrec seu, i del 107% si els té.
 • No serà aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzin per una base inferior a la mínima.
 • La quantia màxima serà el 175% de l'IPREM. Si té a càrrec seu un fill la quantia màxima serà del 200% i si té més fills a càrrec serà del 225%.

La prestació serà abonada per la mútua amb la qual la persona treballadora tingui coberta la contingència per cessament d'activitat, o pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, si està coberta per l'INSS, o per l'Institut Social de la Marina, si és l'entitat que cobreix aquesta contingència.

El treballador començarà a gaudir de la prestació a partir de l'endemà del dia que es va produir la baixa, si presenta la sol·licitud en termini.

Les persones beneficiàries d'aquesta prestació que pretenen incorporar-se com a soci treballador en cooperatives o societats laborals o mercantils, o bé constituir-les, o aquelles que desitgen desenvolupar una nova activitat com a treballador autònom poden sol·licitar el PAGAMENT ÚNIC de la prestació.

Consisteix en l'abonament del valor actual de l'import que resti per percebre de la prestació per cessament d'activitat sempre que es reuneixin una sèrie de requisits.


Pagament únic

Es tracta d'una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma. Consisteix en l'abonament del valor actual de l'import que resti per percebre de la prestació per cessament d'activitat. La poden sol·licitar aquelles persones beneficiàries d'aquesta prestació que pretenen incorporar-se com a soci treballador en cooperatives o societats laborals o mercantils, o bé constituir-les, o aquelles que desitgen desenvolupar una nova activitat com a autònom.

Requisits:

 • Ser beneficiari de la prestació per cessament d'activitat.
 • Tenir pendent de percebre, almenys, sis mesos.
 • Justificar la realització d'una activitat com a autònom o la incorporació com a soci treballador a una cooperativa de treball associat o societat laboral o mercantil, de nova creació o en funcionament, encara que hi hagi mantingut una relació de contracte prèvia, independentment de la seva durada.

Obligacions

 • Percebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat laboral en el termini màxim d'un mes.
 • Presentar la documentació que provi l'inici de l'activitat.
 • La quantitat percebuda cal destinar-la a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat com a treballador autònom.
Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats