Els contractes temporals: Modalitats, encadenaments i pròrrogues

perJudit Flores Castellet
05/08/2022
Laboral
Els contractes temporals: Modalitats, encadenaments i pròrrogues

La reforma laboral 2022 posa l'accent en diversos aspectes relatius a la contractació com la temporal, contractes formatius o contractes de durada determinada... Una de les preguntes més habituals després de l'entrada en vigor del nou decret llei és quina mena de contractes temporals puc fer després de la Reforma Laboral?

Tanmateix, només es poden realitzar contractes de treball temporal sota uns supòsits molt concrets i amb una causa justificada. En aquest article, actualitzarem tota la informació relacionada amb la contractació temporal. Primerament, introduirem què són i els tipus que hi ha. En segon lloc, detallarem la normativa d’encadenaments. Després, seguirem explicant causes prorrogables per aquest tipus de contractes. I, finalment, explicarem quantes renovacions poden realitzar-se.

Què són els contractes temporals?

Els contractes temporals són contractes que estableixen una relació laboral entre una empresa i un treballador durant un temps determinat. Aquests contractes poden ser a jornada completa o a jornada parcial.

Arran de la reforma laboral de 2021, el 31 de març de 2022 van entrar en vigor noves modalitats contractuals. A continuació, presentarem les principals modificacions de la nova legislació:

 • Una de les modificacions es manifesta en el nom: els contractes temporals han passat a denominar-se «contractes de duració determinada».
 • Una altra novetat és que desapareix un dels subtipus de contracte de treball temporal, el d’obra i servei.

Així doncs, només existeixen dues modalitats: les que cobreixen circumstàncies de producció i les de substitució de la persona treballadora.

Quins tipus de contractes temporals existeixen?

Com hem comentat en l’apartat anterior, hi ha dos tipus de contractes temporals:

Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

En aquesta tipologia, se’n distingeixen dos grups:

Contractes per circumstàncies imprevisibles

Els contractes eventuals per circumstàncies de la producció solen desencadenar-se quan:

 • Les empreses necessiten més personal de manera temporal. Per exemple, si es produeix un increment inesperat i ocasional de la producció.
 • Hi ha oscil·lacions en la demanda, encara que provinguin de l’activitat normal de l’empresa, que provoquen un desajust temporal entre el personal disponible i el que es requereix. 
Contractes per circumstàncies previsibles

El motiu principal és quan l’empresa necessita contractar personal en situacions excepcionals, les quals es poden preveure, i tenen una durada molt curta. 

Per exemple, quan es contracten dependents per a reforçar un comerç en dates assenyalades, com el Black Friday. 

Contractes temporals de substitució

Les causes més habituals per fer un contracte de substitució són:

 • Ocupar el lloc d’un treballador amb dret de reserva del lloc de treball. Per exemple, en casos de maternitat o excedència.
 • Completar la jornada reduïda d’un altre treballador.
 • Cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció o promoció amb la intenció d’ocupar el lloc de manera definitiva mitjançant un contracte fix.

Quant de temps es poden encadenar contractes temporals?

El nou encadenament de contractes temporals és més estricte que l’anterior. Abans, el termini dels contractes havia de ser de 24 mesos en un període de 30 mesos, mentre que ara la xifra s’ha reduït a 18 mesos en un període de 24 mesos

A partir de la nova legislació, els límits a l’encadenament s’apliquen als contractes subscrits a partir del 31 de març de 2022.

D’aquesta manera, si s’han formalitzat dos o més contractes temporals que sumen més de 18 mesos en un període de 24 mesos, per a la mateixa empresa o grup d’empreses, l’encadenament de contractes temporals es considera frau de llei. Per consegüent, el treballador passa a ser fix.

Pel que fa als contractes per circumstàncies de la producció, es poden encadenar dos o més contractes quan el treballador hagi estat contractat més de 18 mesos —en un període de 24 mesos— per ocupar el mateix lloc de feina o diferents llocs dins de la mateixa empresa o grup d’empreses, sigui de forma directa o a través d’empreses de treball temporal (ETT). Després d’aquest període, el treballador adquireix la condició de fix.

Aquesta norma s’aplica en dos casos més:

 • Quan un treballador ocupa un lloc de feina —amb o sense solució de continuïtat— que ja ha ocupat un altre treballador, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos, a través de contractes per circumstàncies de la producció o a través d’una ETT.
 • Quan tinguin lloc casos de successió o subrogació empresarial d’acord amb el que està estipulat legalment o convencional.

Per acabar, cal advertir que els contractes d’interinitat i els contractes per a la formació i l’aprenentatge no es poden encadenar en cap circumstància. Per tant, no es converteixen mai en contractes indefinits.

Quant de temps es pot prorrogar un contracte temporal?

El temps en què dura la pròrroga d’un contracte de treball temporal depèn de la seva modalitat.

Pròrroga de contractes temporals per circumstàncies de la producció

Els contractes per circumstàncies de la producció es poden prorrogar per circumstàncies imprevisibles:

 • Tenen una durada màxima de 6 mesos, però es poden prorrogar fins a un any per conveni col·lectiu.
 • Si el contracte té una durada inferior a la màxima legal, podrà prorrogar-se un sol cop (després que les parts hagin arribat a un acord). 

També es poden prorrogar els contractes temporals per circumstàncies productives per causes previsibles:

 • Tenen una durada màxima de 90 dies (no han de ser consecutius) dintre de l’any natural.

Extensió de contractes temporals per substitució

Si és per cobrir temporalment un lloc de feina durant un procés de selecció o promoció:

 • La durada està determinada per la finalització d’aquests processos.
 • No poden superar els 3 mesos o el termini inferior que determini el conveni.
 • No es pot subscriure un altre contracte amb la mateixa finalitat un cop s’hagi superat la durada màxima.

Per una altra banda, si és per substituir un treballador amb dret a reserva del lloc de feina:

 • Es poden anticipar fins 15 dies abans que el treballador al qual han de substituir abandoni temporalment el lloc de feina.

Quantes renovacions de contracte temporal es poden fer?

En principi, els contractes temporals són autoprorrogables, és a dir, es renoven automàticament si l’empresa no s’hi oposa.

Tot i això, la renovació dels contractes temporals depèn de la seva modalitat. Així, doncs, un contracte temporal per circumstàncies de la producció (recordem que dura un màxim de 6 mesos) es pot renovar si es compleixen els requisits següents:

 1. Es renova un sol cop.
 2. La segona pròrroga del contracte dura 6 mesos, o 24 mesos si el conveni ho recull.
 3. Les parts (el treballador i l’empresa) han d’estar d’acord per a renovar el contracte.
Judit Flores Castellet
Judit Flores Castellet
Responsable Assessoria Laboral
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Laboral

En el nostre servei d'assessoria laboral realitzem tota la gestió laboral acompanyada del corresponent assessorament per a cada cas i cada part.

Conèixer més
Assessoria Laboral

Articles relacionats