Salari mínim interprofessional per a l'any 2024

perPere Babià Díez
13/02/2024
Interès general
Salari mínim interprofessional per a l'any 2024

Us informem que s'ha publicat en el BOE, el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2024.

Quantia del salari mínim interprofessional

El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 37,8 euros/dia o 1.134 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie puguin disminuir-lo.

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. En cas de jornada inferior, es percebrà proporcionalment.

Entrada en vigor i període de vigència

Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes des de l'1 de gener de 2024.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats