Reial Decret-Llei 24/2020 de 26 de juny - Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom

perNone
30/06/2020
Interès general
Reial Decret-Llei 24/2020 de 26 de juny -  Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom

El passat 27 de juny es publicava en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, en el que, entre d'altres, s'adoptaven mesures en l'àmbit de l'aplicació temporal dels ERTO derivats dels articles 22 i 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, així com en l'àmbit de les ajudes tant a les persones treballadores, com a les empreses, en matèria de la prestació d'atur i de la cotització al Règim General de la Seguretat Social.

Per altra banda, també s'adopten mesures pels autònoms, en matèria de la prestació extraordinària de cessament de l'activitat.

Anem, doncs, a veure quines són les novetats.

I. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ.

El més destacat amb relació als expedients de regulació temporal d'ocupació sigui que, amb relació als de força major, s'allarga la seva vigència fins al 30.09.2020, i que, a partir del dia 26.06.2020 ja no es podran demanar nous ERTOS, derivats de força major.
Amb relació als ERTOS derivats de causes ETOP, manté la seva vigència el procediment abreujat de l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, fins al 30.09.2020.

I.I. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ, DERIVATS DE FORÇA MAJOR.

Com ja hem dit, aquests expedients de regulació, que s'han d'haver presentat abans del 26.06.2020, i podran mantenir la seva vigència fins al 30.09.2020, en cas que l'empresari així ho cregui convenient.
A partir del dia 26.06.2020 no es poden presentar nous expedients de regulació temporal d'ocupació, derivats de causes de força major.
Les empreses que així ho desitgin, podran renunciar totalment a l'aplicació dels ERTOS i, si així ho fessin, ho han de fer en un termini de quinze dies, comptats des de la data d'efectes de la dita renuncia. Cal insistir, una vegada més, que aquesta renúncia és voluntària per part de l'empresa i, en cas de fer-se, no podrien tornar a aplicar l'ERTO.
Durant l'aplicació de l'ERTO per força major, l'empresa no podrà:

- Proposar fer hores extraordinàries a les persones treballadores.

- Establir noves externalitzacions de l'activitat empresarial.

- Fer nous contractes de treball.

- Fer acomiadaments per causes de força major o objectives, derivades de la Covid-19, a persones afectades per aquests ERTOS.

Les tres primeres prohibicions no operaran si afecten treballs que no poden ser realitzats per a les persones treballadores de l'empresa.
Per últim, es manté la flexibilitat en l'aplicació dels ERTO derivats de causes de força major, amb el deure de comunicació prèvia al SEPE de les variacions que es produeixin amb relació a la sol·licitud col·lectiva inicial de la prestació d'atur.

I.II. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ, DERIVATS DE CAUSES ETOP.

Es manté el procediment abreujat de l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, per a la tramitació d'aquest tipus d'ERTO fins al 30.09.2020, amb la prioritat de les organitzacions sindicals, per a la negociació en el període de consultes, enfront de la comissió ad hoc de persones treballadores designades.

Els ERTOS per causes ETOP vigents a 26.06.2020 continuaran essent d'aplicació fins a la data prevista en la comunicació final de l'empresa davant l'autoritat laboral.

Els nous ERTOS per causes ETOP que s'hagin de tramitar, es podran tramitar mentre s'estigui aplicant un ERTO de força major i els seus efectes es retrotrauran l'endemà en què s'acabi d'aplicar l'ERTO per causes de força major.

Durant l'aplicació de l'ERTO per causes ETOP, l'empresa no podrà:

- Proposar fer hores extraordinàries a les persones treballadores.
- Establir noves externalitzacions de l'activitat empresarial.
- Fer nous contractes de treball.
- Fer acomiadaments per causes de força major o objectives, derivades de la Covid-19, a persones afectades per aquests ERTOS.

Les tres primeres prohibicions no operaran si afecten treballs que no poden ser realitzats per a les persones treballadores de l'empresa.

II. LA PRESTACIÓ D'ATUR.

Les mesures establertes, amb relació a aquesta prestació de la Seguretat Social, per l'article 25 s'aplicaran fins al 30.09.2020, llevat de les establertes en el número 6 d'aquest article (fix discontinu) que ho seran fins al 31.12.2020.
Es regulen dos tipus de comunicacions de l'empresa al SEPE:

- La comunicació, a més vençut, dels períodes d'activitat mitjançant a plataforma [email protected]

- La comunicació prèvia de baixes i variacions en l'aplicació de l'ERTO.

Són dos actes de comunicació independents: una final de mes, als efectes de què el SEPE faci la liquidació de la prestació d'atur, l'altra prèvia a qualsevol modificació que es faci en l'aplicació de l'ERTO.

III. LES COTITZACIONS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

S'estableixen exoneracions en les quotes per cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social, per a totes aquelles empreses que estiguin aplicant ERTOS, ja siguin derivats de causes de força major, ja siguin derivats de causes ETOP, sempre que s'hagin tramitat pel procediment previst en l'article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

Els percentatges d'exoneració de quotes són els següents:

III.I. RÈGIM GENERAL D'EXONERACIONS.

A.- Per les persones treballadores que tornin a l'activitat:

- Empreses de menys de 50 treballadors: 60%.
- Empreses de més de 50 treballadors: 40%.

B.- Per les persones treballadores que es mantinguin en els ERTOS:

- Empreses de menys de 50 treballadors: 35%.
- Empreses de més de 50 treballadors: 35%.

Aquests percentatges d'exoneració de quotes serà aplicable en les cotitzacions meritades en els mesos de juliol, agost i setembre, sempre prèvia presentació davant la TGSS

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats