Registre de parelles estables de Catalunya

perPere Babià Díez
13/01/2023
Interès general
Registre de parelles estables de Catalunya

La parella estable és la formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública (davant d'un notari).

Al Registre de parelles estables de Catalunya s'inscriu la parella, i també, si és el cas, la seva extinció. La inscripció en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable. La inscripció de l'extinció de la parella estable es pot fer a sol·licitud d'un dels convivents.


La inscripció de la parella al Registre és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. 

Requisits:

Es pot inscriure com a parella estable si...

1- Si en els 2 últims anys han estat empadronats junts ininterrompudament al mateix domicili a Catalunya, o bé

2- Si, estant empadronats junts, han tingut un fill a Catalunya, encara que faci menys de 2 anys, o bé

3- Si la relació de parella està formalitzada en escriptura pública davant notari.

 

Sol·licitar inscripció:

- Presencial: Sol·licitud i documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte Administratiu i als serveis territorials de Justícia.

- Telemàtica: cal presentar 2 sol·licituds, una cada membre convivent de la parella, i han d'estar signades mitjançant un sistema de signatura electrònica reconeguda.

 

Documentació necessària:

1. Document d'identitat, DNI, NIE o equivalent del respectiu estat (degudament legalitzat o, en el seu cas, postil·lat). 

2. Certificació literal o completa de naixement de cadascun dels convivents de la parella estable per constatar-ne l'emancipació, el divorci i la separació legal.

3. Certificat d'empadronament de convivència històric per acreditar la convivència. 

4. Llibre de família o certificació de naixement on consti la descendència en comú (cal aportar-lo només en el supòsit en què la parella s'hagi constituït perquè durant la convivència han tingut un fill en comú. En aquest supòsit, en què durant la convivència els convivents han tingut un fill en comú, no cal acreditar cap mínim temporal de la durada de la convivència.

 

Inscripció prèvia als Ajuntaments

En alguns municipis pot haver un registre municipal de parelles estables. La inscripció d'una parella en el registre municipal de l'Ajuntament de la seva residència constitueix un altre mitjà de prova vàlid de la constitució de la parella estable. En aquests casos, la inscripció posterior de la parella estable en el Registre de parelles estables de Catalunya és potestativa. La inscripció de la parella estable en un registre municipal de parelles no impedeix que la parella pugui sol·licitar ser inscrita també en el Registre de parelles estables de Catalunya.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats