NOVA PRORROGA DE L'AJUDA ECONOMICA A DESOCUPATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA)

perPere Babià Díez
07/09/2014
Interès general
NOVA PRORROGA DE L'AJUDA ECONOMICA A DESOCUPATS DE LLARGA DURADA (PLA PREPARA)

En el BOE del dia 9 d'agost de 2014, s'ha publicat la Resolució de 30 de juliol de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la de l'1 d'agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques d'acompanyament incloses al programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació prorrogada pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, que estableix la pròrroga automàtica de la vigència d'aquest programa, per períodes successius de 6 mesos, sempre que la taxa de desocupació sigui superior al 20% segons l'última Enquesta de població activa (EPA) publicada amb anterioritat a la data de la pròrroga.

La taxa de desocupació publicada en l'EPA del segon trimestre de 2014 ha estat del 24,47%, és a dir superior al 20%, per això, es prorroga per sis mesos més la vigència de l'esmentat programa.

Aquest programa és aplicable a les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les oficines d'ocupació que, dins del període comprès entre el 16 d'agost de 2014 i el 15 de febrer de 2015, tots dos inclusivament, esgotin la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a cap dels subsidis per desocupació establerts, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les pròrrogues, i reuneixin la resta dels requisits establerts en el Reial decret llei 23/2012, de 24 d'agost, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

¿En què consisteix aquesta ajuda?

Es concedeix una subvenció de 2.400 o 2.700 euros per aturat, que es cobra en 6 pagues de 400 o 450 euros mensuals, amb el compromís de rebre formació per poder optar a altres sortides laborals. La falta de pressupost per a cursos de formació ha fet que menys d'un 6% dels aturats aconsegueixi trobar feina gràcies al pla, que al final s'ha convertit en una ajuda social amb breus sessions d'orientació laboral.

Si ja he cobrat abans el pla Prepara, puc tornar a sol·licitar-lo ara?

El pla Prepara només es pot rebre durant 6 mesos, una sola vegada. Els qui ja van cobrar abans el pla Prepara no poden sol·licitar-lo novament.

Qui pot sol·licitar el nou pla Prepara?

Podran sol·licitar-lo aquells aturats que esgotin les seves prestacions i subsidis i compleixin aquests requisits:

En primer lloc, complir una d'aquestes dues condicions:

  • O bé ser parat de llarga durada, inscrit com a demandant d'ocupació almenys dotze dels últims divuit mesos.
  • O bé tenir responsabilitats familiars (tenir un o diversos membres de la teva família que depenguin del sol·licitant i que la família tingui en el seu conjunt uns ingressos molt baixos).

I a més a més complir la resta de requisits:

  • Que s'hagi esgotat una prestació o subsidi per desocupació i demanar aquesta ajuda abans que hagin passat dos mesos de la data de finalització.
  • No tenir dret a prorrogar la prestació ni el subsidi, ni a beneficiar-se de cap altra ajuda per desocupació. El Prepara és l'última de les ajudes possibles.
  • No haver cobrat amb anterioritat cap prestació d'aquest tipus, com per exemple, el PRODI (“l'ajuda dels 426 euros”), l'anterior pla Prepara, la Renda Agrària, o la Renda Activa d'Inserció (RAI).
  • Tenir mancança de rendes, de manera que no superin el 75% del salari mínim interprofessional. En 2014 aquesta xifra és de 483,98 euros mensuals. Encara que el sol·licitant no tingui de rendes, si conviu amb els seus pares, cònjuge o fills menors de 26 anys o majors discapacitats, o menors acollits, caldrà sumar les rendes de tots i dividir-les entre el nombre de membres de la unitat familiar i que el resultat no superi els 483,98 euros mensuals per membre.
  • S'haurà de signar un acord amb l'orientador laboral dels serveis públics d'ocupació, comprometent-se a participar en un itinerari personalitzat d'inserció (IPI). L'orientador és qui valida la formació i assistència als cursos i l'enllaç entre l'administració i l'aturat.
  • S'exigeix que el sol·licitant acrediti haver buscat feina activament durant almenys 30 dies des de la pèrdua d'altres prestacions durant el termini de sol·licitud, amb l'objectiu de reforçar el seguiment del compromís d'activitat. Aquesta obligació es manté durant tot el programa.

Termini de presentació. Hi ha un màxim de 2 mesos que comencen a comptar a partir de la data en la qual s'esgota la prestació per desocupació. Aquest termini és important, ja que si se supera, es perd el dret a l'ajuda. En la nova regulació s'exigeix que durant aquests dos mesos el sol·licitant busqui feina de forma activa durant almenys 30 dies.

El Prepara és incompatible amb els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social

El Prepara és una subvenció i com a tal, es poden rebutjar les peticions de persones que tenen deutes amb Hisenda (multes, impostos, no fer la declaració, etc.) i la Seguretat Social (multes, impagament de quotes, etc.). El pagament d'aquest pla es realitza des del Ministeri, per la qual cosa prèviament es creuen les dades amb Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. Si vol sol·licitar aquesta ajuda, ha d'intentar regularitzar la situació abans, doncs hi ha casos de denegació de l'ajuda (2.400 euros) per deutes de 50 euros amb Hisenda o per no haver presentat la declaració de la renda (estant-hi obligat) l'any anterior.

Això si, si compleix tots els requisits per cobrar l'ajuda, no deixi de sol·licitar-la encara que tingui aquest tipus de deutes. No hi perd res per fer la sol·licitud i haurà de ser el SEPE qui li comuniqui la denegació i el motiu.

Què passa si trobo una feina mentre cobro el Prepara?

El Prepara és incompatible amb la feina per compte propi o d'altri. Si per exemple porta cobrant el Prepara quatre mesos i troba un treball temporal, suposem de dos mesos, l'ajuda se suspèn i quan acabi el treball temporal ja no li quedarà ajuda, ja que els mesos que van passar mentre va treballar, segueixen comptant en el descompte de l'ajuda.

Si comença a treballar, n'ha d'informar a l'oficina d'ocupació. El pagament de l'ajuda es deté i si encara no han passat els sis mesos des que la hi van concedir i es torna a quedar a l'atur, podrà recuperar els mesos que quedin. Si han passat més de sis mesos, l'ajuda no gaudida no es recupera.

Respecte als contractes a temps parcial: no és possible cobrar el Prepara i al mateix temps treballar a temps parcial. En els subsidis es pot fer, però en aquesta ajuda, no. Si es treballa a temps parcial, caldrà comunicar-ho i se suspendrà l'ajuda.

Les ajudes de 400 o 450 euros al mes estan exemptes de l'IRPF?

NO, no estan exemptes. S'han de declarar perquè no entren en el llistat de rendes exemptes que contempla la llei. Aquí hi ha unanimitat. Una altra cosa és que en funció de les rendes anuals de cada persona hi hagi obligació o no de presentar la declaració.

¿Com es declaren?

En aquest punt trobem diferents opinions. Uns ho consideren com un guany patrimonial, per tractar-se d'una concessió directa que rep la persona, mentre que uns altres opten per tractar-ho com a renda del treball. No obstant això, l'AEAT considera que les ajudes rebudes del pla Prepara s'han de declarar com a rendiments del treball.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats