Hisenda permetrà fraccionar i ajornar deutes de fins a 50.000 euros sense donar explicacions

perPere Babià Díez
14/04/2023
Interès general
Hisenda permetrà fraccionar i ajornar deutes de fins a 50.000 euros sense donar explicacions

El departament de recaptació de l'Agència Tributària ha decidit elevar de 30.000 a 50.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties a les sol·licituds d'ajornament o fraccionament dels deutes tributaris. D'aquesta manera, es podrà endarrerir o fragmentar el pagament de deutes de fins a 50.000 euros sense haver de donar cap explicació i sense tenir l'obligació d'aportar garanties o avals al fisc. 

Aquest canvi de criteri ve recollit en una ordre ministerial d'Hisenda que es troba en informació pública i que entrarà en vigor el 15 d'abril sense efectes retroactius, per la qual cosa només aplicarà als ajornaments presentats a partir de llavors. 

L'àmbit d'aplicació de l'ordre fa referència a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de pagament dels deutes gestionats per l'Agència Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública estatal. També s'aplicarà als tributs estatals cedits a les comunitats autònomes, que hauran d'actualitzar la xifra. Així, no s'exigiran garanties en els deutes que no excedeixin els 50.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, detalla el text. 

A més, a efectes de determinar l'import del deute assenyalat, s'acumularà tant el passiu a què es refereix la pròpia sol·licitud com la resta d'obligacions del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament. 

El Grup d'Experts en Drets i Garanties dels Contribuents de l'Associació Espanyola d'Assessors fiscals (Aedaf). “Tenint en compte la inflació i la situació econòmica és convenient actualitzar aquestes quantitats”, explica, recordant que els principals beneficiaris seran els petits contribuents, els autònoms i les petites i mitjanes empreses. En paral·lel, apunta, també hi sortirà guanyant l'Administració, ja que es reduiran tots els procediments vinculats a l'examen d'una sol·licitud d'ajornament, que també tenen un cost econòmic. En la mateixa línia es posiciona l'Associació d'Inspectors d'Hisenda: “Tenint en compte la inflació i la situació per la qual estan passant moltes pimes i autònoms davant la pujada generalitzada de preus en matèries primeres i subministraments, aquesta iniciativa pot ajudar a alleujar tensions de tresoreria en un moment difícil”. La mesura també afavoreix l'Administració, que podrà “tramitar més quantitat amb menys recursos”. 

Tot i que la modificació té conseqüències positives, aquesta ordre no afectarà les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació quan es faci efectiva l'entrada en vigor. Aquestes “seguiran regint-se pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud”, detalla el text. 

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats