Exempció de l'Increment Patrimonial per construcció d'un Nou Habitatge

perPere Babià Díez
06/11/2023
Interès general
Exempció de l'Increment Patrimonial per construcció d'un Nou Habitatge

El Tribunal Suprem ha donat un respir als contribuents que van materialitzar la reinversió adquirint un nou habitatge en construcció. I és que aquests contribuents perdien la possibilitat d'aplicar-ne l'exempció, si no adquirien jurídicament l'habitatge en el termini de dos anys anteriors o posteriors a la venda del seu antic habitatge habitual. 

Doncs bé, el Tribunal Suprem, en sentència del 17-2-2021 (recurs 6309/2019), ha deixat clar que el termini de reinversió és, en aquest cas, de dos anys. I que no cal que, en aquest termini, es produeixi l'adquisició jurídica de l'immoble. Per tant, tots els imports reinvertits en aquest termini de dos anys s'han de tenir en compte per aplicar l'exempció. Això, independentment que l'habitatge s'adquireixi amb posterioritat a aquest termini.

Això l'ha portat a declarar que “la norma no exigeix que en el termini de dos anys es produeixi l'adquisició jurídica (títol i mode) del nou habitatge habitual, sinó exclusivament que en aquest termini es reinverteixi l'import obtingut en la venda.

I, en definitiva, a fixar la doctrina d'interès casacional següent: “Quan la reinversió es materialitza en un habitatge que es troba en fase de construcció, el termini de dos anys establert reglamentàriament per reinvertir és aquell de què disposa el contribuent, i ha de comptar-se des de la transmissió del seu habitatge, bastant a aquest efecte, per donar complert el requisit, amb què en aquest termini reinverteixi l'import corresponent, sense necessitat que adquireixi el domini del nou habitatge, mitjançant el lliurament material, o que la construcció d'aquesta ja hagi conclòs.”

Això sí, el Suprem exigeix que les obres han d'acabar en el termini de quatre anys des de l'inici de la inversió, i per tant es produeix l'adquisició jurídica, dins aquest termini. Però això no impedeix que totes les quantitats destinades a la compra d'habitatge durant aquest termini de dos anys computin com a reinvertides als efectes de l'exempció.

Estem novament davant d'un criteri segur, declarat pel Suprem, i que pot ser aplicat directament pels contribuents.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats