Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l'empresa

perPere Babià Díez
20/01/2023
Interès general
Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l'empresa

El 5 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

La norma prescindeix del lliurament al treballador de la còpia en paper del comunicat mèdic i de l'obligació de la seva presentació a l'empresa per part de l'empleat.

Els canvis introduïts, amb la finalitat d'agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques, entraran en vigor l'1 d'abril de 2023 i s'aplicaran tant als processos d'incapacitat temporal (IT) nous, com als que en aquest moment es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

Principals novetats

  • Quant als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta, només es lliurarà una còpia al treballador; i s'elimina tant la segona còpia, com l'obligació que té actualment de lliurar aquesta còpia a l'empresa.
  • Serà l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el qui comuniqui a les empreses, per via telemàtica, les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta dels treballadors emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua. Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar, com a màxim, en el primer dia hàbil següent al de la recepció d'aquestes dades.
  • Es preveu l'obligació per part de les empreses de transmetre a l'Institut Nacional de la Seguretat Social a través del sistema de remissió electrònica de dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial. La citada transmissió no serà obligatòria quan el treballador pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual l'empresa o ocupador no tingui obligació d'incorporar-se al sistema RED.
  • S'introdueix la possibilitat que, en qualsevol dels processos contemplats en la norma, el facultatiu pugui fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l'indicat en cada cas.
  • Es planteja la possibilitat que l'empresa comuniqui a l'administració les dades addicionals que calgui per a la gestió i control de la situació d'incapacitat temporal i de la prestació corresponent a aquesta, sense necessitat de la prèvia presentació del comunicat pel treballador.
Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats