Eleccions generals del 23 de juliol: Drets de les persones treballadores

perPere Babià Díez
19/07/2023
Interès general
Eleccions generals del 23 de juliol: Drets de les persones treballadores

El diumenge 23 de juliol del 2023 se celebraran les eleccions generals. L'elecció de tres presidents i dos vocals per cadascuna de les meses de tota Espanya repercuteix al món laboral, juntament amb el dret de les persones treballadores que prestin serveis el dia de la votació.

Persones treballadores que facin la seva activitat laboral durant la jornada electoral

En cas que la jornada electoral, entesa com a horari dels col·legis electorals, coincideixi amb l'horari de prestació de serveis de la persona treballadora, l'art. 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, estableix els extrems següents:

Treballadors per compte aliè i funcionaris: 

  • Permís quan el dia de la votació és «laboral» per a la persona treballadora: Normativa
  • Permís retribuït fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot (reduït en part proporcional en cas de treball a temps parcial) . Art. 13 Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals i Art. 37.3 d) de l'ET.

Si la coincidència de la jornada laboral amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals és com a màxim de dues hores, no caldrà concedir el permís esmentat a les persones treballadores; si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre hores o més, es concedirà el permís general de quatre hores.
Es reduirà proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

Els treballadors que tinguin una jornada l'horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tindran dret a cap permís.

Gaudi posterior

Res no impedeix que s'acordi un gaudi posterior del permís esmentat per acord entre les parts; no obstant això, aquesta opció no està reconeguda legalment i no hi ha jurisprudència al respecte.

En cas de ser suplent

En cas de ser suplent i al final no cal la presència del treballador a la Mesa electoral la normativa no li concedeix el permís anterior. Així i tot, si malgrat ser suplent, hagués hagut d'exercir per no presència del titular sí que es generaria el dret.

Justificant

Els empresaris tenen dret a sol·licitar als treballadors el justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la Mesa electoral corresponent.

Realització de l'activitat lluny del domicili habitual

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions que es derivin dificultat per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar aniran destinades a possibilitar que el personal esmentat disposi, en el seu horari laboral, de fins a quatre hores lliures perquè pugui formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció al cens (art. 72 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny), així com per a la remissió del vot per correu.

Permís retribuït per a les persones treballadores designades com a membres d'una mesa electoral

El treballador designat com a membre d'una mesa electoral hi ha de ser present des de les vuit del matí fins que conclou el recompte. La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. No eximeix de l'obligació de prestar serveis a la taula per raó de fer una activat laboral aquest diumenge.

La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, es limita a establir que aquells treballadors que participin en l'administració i el control de les votacions com a presidents, vocals de mesa i interventors tindran dret a un PERMÍS RETRIBUÏT QUE COMPRÈN LA JORNADA COMPLETA DEL DIA DE LA VOTACIÓ I LA REDUCCIÓ DE JORNADA EN 5 HORES DEL DIA IMMEDIATAMENT POSTERIOR A LA MATEIXA.

Els interventors o apoderats en una mesa electoral gaudeixen d'algun permís especial?

Als interventors que siguin treballadors i no gaudeixin de festa laboral el dia de la votació se'ls ha de concedir un permís laboral retribuït i no recuperable durant tota la jornada del dia de la votació i un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (art. 76.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny).

Especificacions sobre les dietes rebudes i el salari en cas de permís

Percebran una dieta de 70,00 euros.

El dret a la dieta ho serà en el seu import íntegre, amb independència del temps de la jornada electoral que s'hagi exercit el càrrec.

Protecció per la Seguretat Social davant de les contingències i situacions que puguin derivar-se de la participació com a Presidents, Vocals o suplents a les Eleccions

Seguint l'art. 7 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, els presidents, vocals i suplents de les meses electorals que resultin designats de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, quedaran protegits pel sistema de la Seguretat Social davant de les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació a les Eleccions, considerant-se durant l'exercici de la seva funció, com a assimilats als treballadors per compte aliè del Règim General de la Seguretat Social per a la contingència accidents de treball.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats