El judici monitori, una forma eficaç de cobrar deutes?

per Pere Babià Díez
10/05/2019
Interès general

Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si s’albira l’obligació d’acudir a la via judicial per a això.

QUÈ ÉS?

El judici monitori és un procediment judicial especial per a reclamar el pagament de deutes dineraris, sigui quin sigui el seu import, sempre que els deutes compleixin els requisits que determina la pròpia llei.

S’articula com un procediment àgil, senzill i sense formalismes excessius.

Per a iniciar un judici monitori no és necessari comptar amb advocat ni procurador i la seva presència només serà obligatòria en dos supòsits:

Si el deute reclamat supera els 2.000 euros i el deutor s’oposa al seu pagament

Si el deutor no paga ni es presenta al judici i s’ha de procedir a l’execució judicial del deute.

ON ES REGULA?

En la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, articles 812 a 818.

QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR EL DEUTE?

No qualsevol tipus de deute és reclamable via monitori, només aquells que reuneixin els següents requisits:

- Dinerari. És a dir, s’ha d’expressar en diners. No s’inclouen, per tant, les obligacions de fer (no fer) o de donar.

- Vençut. El termini de pagament del deute ha d’haver finalitzat en el moment de reclamar-lo mitjançant judici monitori.

- Exigible. El pagament del deute no ha d’estar sotmès a cap condició.

- Líquid i determinat. Cal que estigui determinat en una quantitat de diners concreta.

Per a acreditar l’existència del deute i que compleixi els requisits esmentats, es podrà emprar qualsevol mitjà de prova que doni constància d’això (factures, albarans, e-mails, telegrames, cartes, faxos, etc.).

COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS MONITORI?

El judici monitori es pot dividir en dues fases ben diferenciades:

1a FASE: La petició inicial o demanda que realitza el creditor-demandant i que no exigeix, com abans ja s’ha dit, l’assistència d’advocat ni procurador.

En aquest escrit hi ha de constar els següents particulars:

- Identificació del demandant

- Identificació i domicili del deutor

- Import i origen del deute que es reclama

La demanda es presenta, per regla general, davant el jutjat de primera instància del domicili del deutor.

2a FASE: El requeriment judicial de pagament. Si la petició reuneix totes les característiques apuntades, el jutjat l’admetrà a tràmit i notificarà al deutor un termini de 20 dies hàbils per pagar el deute o adduir raons per al seu impagament.

Depenent de la reacció del deutor, ens podem trobar en diversos escenaris:

1. Que el deutor pagui en el termini atorgat per a això. En aquest cas, el jutjat deixarà constància del pagament i, si escau, farà lliurament dels diners al demandant i procedirà a arxivar el procediment.

2. Que el deutor no pagui ni es presenti en el termini atorgat per a això. En aquest cas, el jutjat deixarà constància del pagament i, si escau, farà lliurament dels diners al demandant i procedirà a arxivar el procediment.

3. Que el deutor s’oposi a la demanda per escrit. En aquest cas, si el deute reclamat no supera els 6.000,00 € es donarà per finalitzat el procés monitori, continuant pels tràmits del judici verbal. Quan el deute superi els 6.000,00 €, llavors el creditor disposa d’un mes per a presentar una demanda de judici ordinari.

APUNTS ESTADÍSTICS

Segons dades recollides l’any 2018, es van admetre una mica més del 50% de les peticions de judici monitori presentades i, de les admeses, al voltant del 90% van acabar amb el pagament del deute o amb la seva execució judicial.

Quant a la durada mitjana del procediment, es va situar aproximadament en uns 5-6 mesos.

A la Gestoria Babià disposem de departament jurídic per poder-vos assessorar i/o tramitar aquells casos en que es pugui trobar la vostra empresa

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats