Mesures anticrisi aprovades pel Govern en matèria sociolaboral

perJudit Flores Castellet
04/07/2022
Laboral
Mesures anticrisi aprovades pel Govern en matèria sociolaboral

Es prorroguen fins a setembre l'ajornament de les quotes a la Seguretat Social i fins al 31 de desembre la prohibició de l'acomiadament en les empreses que hagin rebut ajuts per l'augment dels costos energètics així com els ERTO vinculats a la situació de força major temporal d'empreses i treballadors afectats per l'erupció volcànica a l'Illa de la Palma. A més, el Govern aprova una pujada del 15% durant sis mesos de l’IMV i pensions no contributives.

Al BOE del 26 de juny s'ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'Illa de la Palma. 

Mitjançant aquest RDL 11/2022, que va entrar en vigor el dia 27 de juny de 2022, es prorroguen fins al 31 de desembre determinades mesures que acabaven el 30 de juny i també en recull altres de noves per pal·liar les conseqüències de l'alça de la inflació derivada de la guerra a Ucraïna.

A continuació detallarem quines mesures sociolaborals recull aquest RDL 11/2022.

1. Liquiditat per a les empreses

Es prorroguen durant els mesos de juliol, agost i setembre els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït -del 0,5%, set vegades inferior a l'habitual- per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:

  • Empreses amb treballadors en alta al Règim general de la Seguretat Social i els treballadors inclosos al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que la seva meritació es faci entre els mesos d'agost a octubre de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
  • Empreses i treballadors inclosos al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, que la seva meritació es faci entre els mesos de juliol a setembre de 2022.
  • Les empreses incloses al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris i els treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, que la seva meritació es faci entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos d'agost a octubre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.

2. Ajut de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats

Per pal·liar l'efecte perjudicial en els preus de la crisi per la invasió d'Ucraïna s'estableix un ajut de 200 euros de quantia en pagament únic.

Se'n podran beneficiar les persones físiques que el 27 de juny de 2022 executin una activitat per compte propi o d'altri per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o que siguin desocupats inscrits a l'oficina d'ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que en 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

El còmput d'ingressos i de patrimoni s'efectuarà de manera conjunta, considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d'antelació o per parentiu, fins al tercer grau, inclosos els afins, amb qualsevol dels anteriors, així com altres persones amb les quals qualsevol dels anteriors convisqui en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.

Els beneficiaris han de tenir residència legal i efectiva a Espanya el 27 de juny de 2022, i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l'any immediatament anterior a aquesta data.

No obstant això, no tindran dret a l'ajut els qui, el 27 de juny de 2022, percebin l'IMV, o pensions abonades pel Règim general i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de classes passives de l'Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats al RETA per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l'AEAT, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte s'hi posi a disposició fins al 30 de setembre de 2022, i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en el qual es desitgi que es faci l'abonament perquè, un cop concedit, s'abonarà mitjançant transferència bancària, i s'entendrà notificat l'acord de concessió per la recepció de la transferència.

Finalment, s'ha de tenir en compte que, transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

3. Pujada de l'ingrés mínim vital (IMV)

Es fixa un increment extraordinari del 15% en la prestació d'ingrés mínim vital (IMV) vigent a 27 de juny de 2022 (data d'entrada en vigor del RDL 11/2022) respecte de les mensualitats d'abril a desembre de 2022, totes dues incloses.

El 15% d'increment s'aplicarà a l'import mensual que tingui establert cada beneficiari individual o unitat de convivència en aquests mesos, inclosos els complements mensuals reconeguts i exclosos els imports corresponents a períodes previs, així com a altres conceptes de periodicitat no mensual que s'haguessin pogut acumular.

L'increment esmentat també s'aplicarà, en els mateixos termes, a les sol·licituds d'IMV presentades a 27 de juny de 2022, però que no hagin estat resoltes, així com a aquelles presentades amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a 1 de desembre de 2022.

L'actualització de la quantia de la prestació amb efectes a 1 de gener de 2022, prenent com a referència els ingressos anuals computables de l'exercici 2021, no afectarà aquest increment extraordinari, sempre que es mantingui el dret a la percepció de la prestació, una vegada s'hagi efectuat aquesta actualització.

En tot cas, l'import anual de les pensions no contributives que s'haurà de tenir en compte per a determinar la quantia de la renda garantida que serveix de referència per a fixar l'import de l'IMV durant l'any 2022, d'acord amb la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'IMV, serà l'establerta en l'article 17.1 del Reial decret 65/2022, de 25 de gener, de revaloració de les pensions.

Això sense perjudici de l'increment del 15% que procedeixi en les mensualitats a les quals s'ha fet referència.

4. Pujada de les pensions no contributives

S'estableix un increment extraordinari també del 15% per a les pensions de jubilació i invalidesa no contributives des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022.

Aquest increment s'aplicarà, en els mateixos termes, a les pensions sol·licitades a 27 de juny de 2022, però que no hagin estat resoltes, així com a aquelles que se sol·licitin amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a 1 de desembre de 2022.

Aquest increment extraordinari únicament afectarà l'import a percebre pels beneficiaris de les citades pensions, i no tindrà incidència en l'import de les pensions no contributives que s'hagi de prendre com a referència a altres efectes.

5. Prohibició dels acomiadaments basats en l'alça de l'energia

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la previsió per la qual l'augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d'acomiadament aplicable a les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en la norma. L'incompliment d'aquesta obligació comportarà el reintegrament de l'ajut rebut.

Així mateix, les empreses que s'acullin a reduccions de jornada o suspensions de contractes regulades en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Judit Flores Castellet
Judit Flores Castellet
Responsable Assessoria Laboral
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Vols coneixer més?Assessoria Laboral

En el nostre servei d'assessoria laboral realitzem tota la gestió laboral acompanyada del corresponent assessorament per a cada cas i cada part.

Conèixer més
Assessoria Laboral

Articles relacionats