Quines retribucions i indemnitzacions garanteix el FOGASA?

per Pere Babià Díez
02/05/2017
Laboral

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d'insolvència o procediment concursal de l'empresari.

Benvolgut/da client/a:

Li recordem que el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme públic que intervé quan l'empresari es declara insolvent o en concurs de creditors i no pot pagar als seus treballadors els salaris i indemnitzacions pendents.

Pot passar que la seva empresa degui diverses mensualitats als seus treballadors i això li està generant dificultats per continuar amb el seu negoci. En aquest cas, ha de saber que existeix una línia de finançament mitjançant la qual el FOGASA realitza els pagaments als treballadors i concedeix ajornaments d'aquests deutes laborals.

Atenció. El FOGASA avança aquests pagaments i posteriorment els reclamarà a l'empresa.

A quins treballadors protegeix el FOGASA?

Els beneficiaris de l'actuació del FOGASA són els següents:

 • Treballadors per compte d'altri vinculats per relació laboral ordinària.
 • Esportistes professionals vinculats als seus clubs o entitats esportives en virtut de relació laboral de caràcter especial.
 • Treballadors l'activitat dels quals sigui la d'intervenció en operacions mercantils sense assumir-ne el risc i ventura (seria el cas dels representants de comerç)
 • Treballadors amb relacions laborals de caràcter especial al fet que es refereix l'article de l'Estatut dels Treballadors, diferents de les esmentades en els anteriors.
 • El FOGASA no pot protegir ni als treballadors al servei de la llar familiar ni als socis treballadors de les cooperatives de treball associat i de les cooperatives d'explotació comunitària de la terra.

Quines retribucions i indemnitzacions garanteix el FOGASA?

En tot cas, les quanties avançades pel FOGASA tenen uns límits màxims. Si el deute supera aquests límits, l’empresa respondrà de l’excés directament davant dels treballadors.


Salaris

 • Abonament als treballadors dels salaris amb les seves pagues extraordinàries, inclosos els de tramitació, pendents de pagament per declaració d'insolvència o procediment concursal de l'empresa.
 • La quantitat màxima a abonar pel Fons de Garantia Salarial, és la que resulta de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari, amb prorrateig de pagues extres, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de cent vint dies.

Indemnitzacions

 • Abonament als treballadors de les indemnitzacions reconegudes com a conseqüència de sentència, acte, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors a causa d'acomiadament o extinció dels contractes conforme als arts. 50, 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors, i a l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, llei concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin. En tots els casos amb el límit d'una anualitat, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • L'import de la indemnització, únicament als efectes d'abonament pel FOGASA per als casos d'acomiadament o extinció dels contractes per voluntat del treballador intervenint causa justa, es calcularà sobre la base de trenta dies per any de servei.
 • La quantitat màxima a abonar és una anualitat, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, amb pagues extres.


Excepcions:

L'autoritat laboral que constati la força major podrà acordar que la totalitat o una part de la indemnització que correspongui als treballadors afectats per l'extinció dels seus contractes sigui satisfeta pel FOGASA, sense perjudici del dret d'aquest a rescabalar-se de l'empresari, excepte en el cas que els treballadors beneficiaris constitueixin una societat laboral o una cooperativa a la qual s'apliqui les normes establertes per als socis treballadors de les cooperatives de treball associat.

Quins límits s'estableixen?


Fixat el salari mínim interprofessional pel 2017, pel Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, procedeix en aplicació del que es disposa en els articles 18 i 19 del Reial decret 505/1985 de 6 de març, quantificar els límits de les prestacions indemnitzadores i salarials de l'organisme durant l'any 2013, en funció d'un salari mòdul equivalent al doble del del salari mínim interprofessional, amb inclusió de pagues extres:

 • Salari mínim interprofessional diari per al 2017 (SMI): 23,59 EUROS
 • Doble del SMI diari, amb prorrateig d’extres: 54,94 EUROS
 • Límit salaris: 6.592,80 EUROS
 • Límit indemnitzacions: 20.053,10 EUROS


Quines indemnitzacions queden excloses de l'àmbit de protecció del FOGASA?

 • S'exclouen de l'àmbit de protecció del Fons de Garantia Salarial:

Les indemnitzacions reconegudes en conciliació administrativa, excepte les derivades de l'expedient de regulació d'ocupació, en tant que l'acordat en ella només té força executiva entre les parts intervinents.

 • Altres exclusions:

El Fons de Garantia Salarial no inclou en la cobertura de garantia salarial els plusos de distància, transport, vestuari, menyscapte de diners, desgast d'eines i ferramentes, dietes, complements d'incapacitat temporal i qualsevol altre de naturalesa indemnitzadora.


Com es tramiten les seves prestacions?

 • El procediment de sol·licitud de prestacions al Fons de Garantia Salarial es podrà iniciar d'ofici, per acord de la secretaria general o de la unitat administrativa perifèrica corresponent, o a instàncies dels interessats o dels seus apoderats.
 • Les sol·licituds efectuades en model oficial s’hauran de presentar acompanyades de la documentació pertinent.


Quin és el termini de sol·licitud?

 • Un any comptat des de la data de l'acta de conciliació, sentència, resolució de l'autoritat laboral o resolució judicial complementària.
 • Aquest termini s'interromprà per l'exercici de les accions executives o de reconeixement dels crèdits en el procediment concursal, així com per les altres formes admeses en dret.
 • Un any des de la data d'efectes de la notificació de l'acomiadament col·lectiu o objectiu (articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors i article 64 de la Llei concursal) en el cas de sol·licitar la prestació de 8 dies per any de servei, pels treballadors d'empreses de menys de vint-i-cinc treballadors.


On es presenten les sol·licituds?

Si el procediment s'iniciés a instàncies dels interessats, la sol·licitud degudament formalitzada es presentarà a la seu electrònica del FOGASA, o en la unitat administrativa del Fons de Garantia Salarial de cada província o en qualsevol altre òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, o la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, així com a través de les oficines de Correus en sobre obert dirigit a la unitat administrativa del Fons de Garantia Salarial de la província on estigués situat el centre de treball.

En el cas de treballadors que la cursessin a l'estranger, podran fer-ho en la representació diplomàtica o consular espanyola.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats