Llei de reformes urgents del treball autònom

per Pere Babià Díez
29/11/2017
Laboral

Com ja hem vingut comunicant des de diversos canals de la Gestoria, la Lei 6/2017 de 24 d'octubre (BOE del 25/10/17) aprovà Reformes Urgents del Treball Autònom, amb importants mesures de reforma del treball autònom destinades a donar suport al desenvolupament de l'activitat emprenedora, afectant als següents temes: millora de la cotització a la Seguretat Social i reducció de les càrregues administratives, foment i promoció del treball autònom (tarifa plana), afavoriment de la conciliació entre la vida familiar i laboral, millora dels drets col·lectius, clarificació de la fiscalitat i millora de la seva cotització, la seva formació professional i consideració de l'accident "in itinere" com a accident de treball.

A continuació us facilitem un resum amb els punts que considerem més rellevants i que poden ser de gran interès pels nostres clients:

- S'amplia de 6 a 12 mesos el temps de tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50€ mensuals i es redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit per poder beneficiar-se de la mateixa (per al cas d'haver gaudit de la tarifa plana en un període d'alta anterior, aquest període serà de 3 anys). Aquesta mesura entra en vigor el proper 01 de gener del 2018.

- S'introdueix un nou supòsit de tarifa plana, destinat a aquelles dones autònomes que tornin a realitzar una activitat per compte pràpia en els dos anys següents a la data de cessament per descans per maternitat, adopció, guarda, acolliment o tutela, podent-se acollir a la tarifa plana de 50€ durant els 12 mesos següents a la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar la base mínima. Si opten per una base superior, la bonificació serà del 80% sobre la quota per contingències comuns aplicada sobre aquesta base mínima inclosa la IT, durant aquest mateix període de 12 mesos.

- El treballador per compta pròpia podrà afiliar-se i donar-se d'alta i baixa fins a tres vegades en el mateix any natural. En aquests mesos només pagaran pels dies treballats, és a dir, a partir del dia que es doni d'alta o baixa, sense haver de pagar el mes sencer, com fins ara. Aquesta mesura entra en vigor el proper 01 de gener del 2018.

- La possibilitat que els treballadors autònoms canviïn la seva base de cotització passa de 2 a 4 vegades a l'any, concretament els dies 1 d'abril, 1 de juliol, 1 d'octubre i 1 de gener de l'any següent, depenent de si la sol·licitud s'hagi formulat en el trimestre anterior a cada data i dins dels límits establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent en cada moment. Aquesta mesura també entra en vigor el proper 01 de gener del 2018.

- Els autònoms podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió de jubilació amb el manteniment de la seva activitat, sempre que s'acrediti tenir contractat almenys a un treballador per compte aliena. Fins ara, la compatibilitat arribava al 50% de la pensió, que segueix sent la norma quan el treballador autònom no tingui assalariats al seu càrrec.

- S'equipara l'accident in itinere dels autònoms que cotitzin per riscos professionals a les contingències professionals, i per tant es considera accident de treball el sofert mentre es va o es torna del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional.

Aquest punt (ser considerat accident de treball) pot tenir importants efectes en el càlcul de diverses pensions, ja que el percentatge i el moment del cobrament varia si és considerat accident laboral o accident comú.

- Es redueix a un 10% el recàrrec per ingrés fora de termini del deute per quotes a la Seguretat Social, durant el primer mes. Fins el 31/12/17 és el 20%.

- Els treballadors autònoms que desenvolupin simultàniament un treball per compte d'altri pel qual cotitzin per contingències comuns en règim de pluriactivitat, tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés sobre les seves cotitzacions a la quantia establerta per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici, amb el límit del 50% per cent de les quotes ingressades per contingències comuns en el Règim Especial d'Autònoms.

- La bonificació del 100% de la quota d'autònoms per contingències comunes durant 12 mesos per cura de menors de 7 anys, s'amplia als menors de 12 anys.

- Pel que fa a la bonificació del 100% de la quota per motiu de descans per maternitat, deixa de ser requisit imprescindible la simultània substitució del treballador per compte propi mitjançant un contracte d'interinitat bonificat

- S'introdueix una nova bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos a aquells contractes indefinits celebrats pel treballador autònom amb el seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents de fins al segon grau, com a treballadors per compte aliena, condicionada a certs requisits.- Novetats relatives a les deduccions en l'IRPF: A partir de l'1 de gener del 2018, es considerarà despesa de la activitat de l'empresari o professional:

a) Quan l'autònom desenvolupi la seva activitat en part del seu habitatge habitual, es podrà bonificar el 30% de la despesa que correspongui per metres quadrats dedicats a aquesta activitat. És a dir, de la proporció utilitzada per l'activitat respecte del total de la vivenda, es podrà deduir l'import corresponent al 30%

b) Quant a les despeses de manutenció que es podran deduir les següents quantitats sempre que siguin satisfetes en establiments de restauració i hostaleria i abonats per mitjans electrònics de pagament:

I. 26.67 euros / dia (España)

II. 48.08 euros / dia (Estranger).

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats