He treballat menys d'un any. Tinc dret a alguna prestació per desocupació?

per Pere Babià Díez
22/10/2014
Laboral

Quants dies he de treballar per tenir dret a una prestació contributiva? I a un subsidi per desocupació, si no tingués suficients dies cotitzats per cobrar una prestació?

Per tenir dret a una prestació contributiva s'haurà de tenir un mínim de 360 dies treballats i cotitzats per desocupació, incloent els dies de vacances no gaudides, en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, sempre que no els hagi utilitzat per al reconeixement d'una prestació anterior.

Per tenir dret a un subsidi per desocupació són necessaris:

- Almenys tres mesos (90 dies) si es tenen responsabilitats familiars.

- Almenys sis mesos (180 dies) si no s'acrediten responsabilitats familiars.

Cessament del treballador per causes no imputables a la seva voluntat

El sistema de prestacions per desocupació protegeix a aquells treballadors que volen i poden treballar però no tenen feina. Si el cessament a l'empresa és voluntari no estarà en situació legal de desocupació i, en conseqüència, no complirà un dels requisits per accedir a la protecció per desocupació.

Atenció. Un dels requisits necessaris per accedir a les prestacions per desocupació és trobar-se en situació legal de desocupació.

Per poder cobrar l'atur, el cessament del treballador s'ha de produir per causes no imputables a la seva voluntat. A aquests efectes, fins i tot un acomiadament disciplinari procedent dóna dret al cobrament.

Com a excepció, el treballador accedirà a la prestació si decideix extingir el seu contracte pels motius següents:

 • Si després d'una modificació substancial de condicions o un trasllat, ha optat per rescindir el contracte.
 • Si ha sol·licitat l'extinció contractual a causa d'un incompliment greu de l'empresa. Seria el cas d'un impagament de salaris prolongat durant més de tres o quatre mesos, o també per un retard continuat del seu abonament (per exemple, que es porti produint durant més de nou mesos).

Quan el treballador marxi voluntàriament d'una empresa per començar una nova feina i en aquesta no superi el període de prova, té dret a percebre prestacions per desocupació?

En aquest cas, el requisit de trobar-se en situació legal de desocupació, es compliria si transcorren 3 mesos entre el cessament voluntari a l'empresa anterior i el cessament per no superar el període de prova a instàncies de l'empresari, sempre que l'última relació laboral no hagi estat efectuada en frau de llei.

Atenció. Si l'empleat treballa en una nova empresa, i el cessen per no superar el període de prova a instància de l'empresari i no han transcorregut més de 3 mesos entre el cessament voluntari a l'empresa anterior i el cessament per no superar el període de prova, tampoc tindrà dret a una prestació per desocupació.

No obstant això, se sol realitzar una anàlisi concreta de cada cas per determinar si hi ha indicis que permetin establir de manera fundada la presumpció de frau de llei en l'última contractació, per si es pretén accedir a la prestació per desocupació de forma indeguda.

A més a més, per tenir dret a percebre les prestacions per desocupació haurà de complir la resta dels requisits previstos per accedir-hi.

Treballo menys d'1 any: subsidi per desocupació

Si l'empleat ha treballat menys d'un any es pot accedir a un subsidi per desocupació, però cal tenir en compte que la durada està en funció del nombre de mesos cotitzats i de si es tenen o no responsabilitats familiars.

Requisits

 • Estar desocupat o desocupada i en situació legal de desocupació.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació, mantenir la inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver cotitzat en un règim de la Seguretat Social que contempli la contingència de desocupació almenys 3 mesos, si tens responsabilitats familiars, o 6 mesos si no les tens, i no tenir cobert el període mínim de cotització de 360 dies per tenir dret a una prestació contributiva.
 • No tenir rendes de qualsevol natura superiors al 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Si és major de 55 anys, té dret a percebre el subsidi per desocupació per a treballadors majors de 55 anys.

En el cas que hagi realitzat treballs a temps parcial, s’hauran d'aportar els contractes en què es reflecteixi el nombre de dies de treball a la setmana.

Haurà de tenir en compte que:

 • Si interromp el cobrament d'una prestació contributiva per treballar aquest últim període de menys de 360 dies, ha de sol·licitar la represa d’aquesta prestació.
 • Si interromp un subsidi per desocupació per a treballar menys de 12 mesos haurà de reprendre’l, però si no és la primera vegada que el suspèn, té diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, ha de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Durada

La durada està en funció del nombre de mesos cotitzats i de si l'empleat té o no responsabilitats familiars.

 • En el cas que tingui responsabilitats familiars:
 • 3, 4 o 5 mesos, si ha cotitzat 3, 4 o 5 mesos, respectivament.
 • 21 mesos, si ha cotitzat 6 o més mesos (en aquest supòsit, el dret es reconeixerà per sis mesos, prorrogables pels mateixos períodes fins a la seva durada final).
 • En el cas que no tingui responsabilitats familiars, 6 mesos si ha cotitzat 6 o més mesos.

La durada del subsidi, en el cas de persones treballadores fixes discontínues, serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior a la sol·licitud.

Les cotitzacions que van servir per al naixement d'aquest subsidi no podran ser tingudes en compte, en una situació legal de desocupació posterior, per al reconeixement d'un nou dret a prestació de nivell contributiu o assistencial.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual al 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

En el cas de pèrdua de treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades en l'últim contracte.

Durant la percepció del subsidi, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions d'assistència sanitària i, si s’escau, protecció a la família.

En el supòsit del subsidi per desocupació per a treballadors majors de 55 anys, l'entitat gestora haurà de cotitzar, a més a més, per la contingència de jubilació.

A les persones treballadores fixes discontínues majors de 55 anys se'ls cotitzaran també per jubilació. Si són menors de 55 anys i han acreditat un període d'ocupació cotitzada de 180 o més dies, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la contingència de jubilació durant un període de 60 dies, a partir de la data en què neixi el dret al subsidi.

Als efectes de determinar la cotització dels supòsits assenyalats anteriorment, es prendrà com a base de cotització el topall mínim de cotització vigent en cada moment.

El pagament del subsidi per desocupació es realitzarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que s'indiqui, sempre que en sigui titular.

Sol·licitud

La sol·licitud haurà de presentar-se en el termini de 15 dies hàbils que comença a comptar des de l'endemà de la situació legal de desocupació.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats