Aspectes que convé saber de la capitalització de l'atur

per Pere Babià Díez
04/10/2016
Laboral

Per a què es pot demanar el pagament únic?

Les activitats d'autoocupació per les quals es pot sol·licitar el pagament únic de l'atur són:

· L'inici d'una activitat com a treballador autònom.

· La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.

· La constitució d'una societat laboral o la incorporació a una d’existent, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.

· La creació d'una entitat mercantil de nova constitució (per exemple una SL) o incorporar-se a una que s'hagi creat en els 12 mesos anteriors, si se’n tindrà el control.

Requisits generals per tenir dret al pagament únic de la prestació

· Tenir reconeguda una prestació per desocupació del nivell contributiu. Els subsidis i ajudes (ajuda familiar, més grans de 55 anys, RAI, Prepara o PAE) no donen dret a la capitalització.

· Tenir pendent de percebre almenys 3 mesos de prestació en la data de la sol·licitud.

· No haver obtingut reconeixement d'un pagament únic d'una prestació per desocupació, en qualsevol de les seves modalitats, en els 4 anys anteriors.

· Si s’inicia l'activitat en una societat laboral o cooperativa, ha de ser-ho com a soci treballador o treball de caràcter estable, no temporal.

· No haver iniciat l'activitat abans de la data en què es presenta la sol·licitud.

· Si hagués impugnat el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació, la sol·licitud s'ha de presentar després que s'hagi resolt el procediment corresponent.

· No haver compatibilitzat la prestació per desocupació i l'ésser autònom en els 24 mesos anteriors.

· En el cas de ser un TRADE no contractar amb l'exocupador

· En el cas d'entrar en una societat creada en els 12 mesos anteriors, no podrà ser una entitat amb la qual s'hagi tingut una relació laboral o s'hagi tingut amb alguna empresa del mateix grup.

Una de les situacions en les quals es pot sol·licitar el pagament únic de la prestació per desocupació és quan el beneficiari es constitueixi com a treballador autònom o com a soci treballador en cooperatives o societats laborals.

Com a treballador autònom o soci d'una entitat mercantil

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners.

Si l'activitat que es realitzarà és com a treballador autònom, es pot sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que es justifiqui com a inversió amb un màxim del 100% de l'import de la prestació. S'inclouen les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat.

Si es realitzarà una activitat professional com a soci d'una societat mercantil, es pot obtenir l'import de la prestació per realitzar una aportació al capital social d'aquesta societat, amb un màxim del 100% de l'import de la prestació.

Es pot destinar el pagament únic a fer front a les despeses de constitució i posada en funcionament d'una entitat, al pagament de taxes i tributs.

A més es podrà destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una cooperativa o en societat laboral

Es pot sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que s’hagi de desemborsar com a aportació al capital social, o bé per finançar la quota d'ingrés en la cooperativa o per a l'adquisició d'accions o participacions en la societat, sense que es puguin finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners.

L'import de la prestació es pot destinar a sufragar les despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i tributs.

A més es podrà destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

En totes les modalitats permeses per a la capitalització, si no s’obté el total de la quantia de la prestació en un sol pagament, conforme als apartats anteriors, es pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant com a subvenció per a la teva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l’activitat. Es farà mitjançant abonaments mensuals.

O bé, es pot sol·licitar i obtenir exclusivament l'import total de la prestació pendent de percebre per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social. Es farà mitjançant abonaments mensuals.

El Tribunal Suprem rebutja que constituir una empresa (societat limitada) impedeixi als autònoms cobrar la prestació per desocupació en un pagament únic

El Tribunal Suprem (sentència de 21 de juny de 2016), entén que constituir una societat de responsabilitat limitada no és incompatible amb la qualitat de treballador autònom quan la posició jurídica del soci determina la seva obligada afiliació al RETA. És a dir, la sentència sosté que encara que la normativa només es refereix com a societats a les cooperatives i les societats laborals, no n’exclou de manera expressa cap altra, i sosté que quan es constitueixi una societat de responsabilitat limitada, i sigui necessari per ostentar-ne la condició de soci estar enquadrat i donat d'alta en el règim d'autònoms, no es pot apreciar pel Servei Públic d'Ocupació (SEPE) el cobrament indegut de la prestació.

En aquest cas, el SEPE entenia que s'havia produït un cobrament indegut del pagament únic de la prestació, ja que sostenien que aquesta situació només és possible quan el beneficiari es constitueixi com a treballador autònom o com a soci treballador en cooperatives o societats laborals, i no es contempla el cas de soci de societats de responsabilitat limitada.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats