Els diferents tipus d’IVA a Espanya i les seves aplicacions

perPere Babià Díez
11/07/2022
Interès general
Els diferents tipus d’IVA a Espanya i les seves aplicacions

Un dels impostos més rellevants en el sistema tributari espanyol és l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) que és un tribut lligat al consum de productes i serveis. En aquest article parlarem sobre l’IVA. En primer lloc, definirem aquest concepte. A continuació, indicarem quins subjectes estan obligats a pagar aquest impost. Després, exposarem els diferents tipus d’IVA que hi ha a Espanya i finalment, esmentarem les activitats en què no és obligatori pagar l’impost.

Què és l'IVA?

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un tribut indirecte i regressiu que grava el consum de productes i de serveis que es fabriquen tant a Espanya com a l’estranger. Es venen els productes i es presten els serveis en tot el territori de l’Estat, excepte a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Aquests territoris tenen un impost similar amb les seves pròpies normes i particularitats. 

Abans de prosseguir, però, cal aclarir dos termes: impost indirecte i impost regressiu. D’una banda, un impost indirecte és el que Hisenda no rep directament del contribuent (el client o consumidor), sinó de l’empresa o del venedor particular quan es produeix una transacció de compravenda. D’altra banda, un impost regressiu és el que no té en compte ni la renda ni els ingressos del contribuent, a diferència dels impostos progressius, com l’IRPF.

En definitiva, limpost sobre el valor afegit és un percentatge determinat que s’aplica a un producte o servei, de manera que n’incrementa el preu de base (base imposable). 

Classificació de l’impost sobre el valor afegit (IVA)

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost indirecte que cau sempre que hi ha una compra. Tanmateix, hi ha dues classificacions possibles d’IVA:

 • L’IVA repercutit: És l’import que una empresa o un autònom cobra pels serveis que presta o pels productes que ven als clients, que poden ser individus o empreses.
 • L’IVA suportat: És el valor que una empresa o un autònom paga per adquirir un producte o un servei i, d’aquesta manera, poder dur a terme la seva activitat econòmica.

Quins subjectes intervenen en l’IVA a Espanya?  

A Espanya intervenen en l’IVA dos individus: els contribuents i els subjectes passius.

Els contribuents són els que paguen l’impost sobre el valor afegit i representen al conjunt de la població que consumeix el producte o servei. Per una altra banda, els subjectes passius són els empresaris o professionals que cobren l’impost sobre el valor afegit. No obstant això, els subjectes passius estan obligats a ingressar l’IVA a Hisenda en el termini que estipuli la llei. 

Quins tipus d'IVA hi ha a Espanya?

Acord a la normativa espanyola es recullen tres tipus d’IVA a Espanya amb excepció dels territoris de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

 • IVA general que és del 21%.
 • IVA reduït que és del 10%.
 • IVA superreduït del 4%.

L'ordre en què apareixen enumerats és gradual, de més a menys percentatge d’IVA, de manera que el més baix s’aplica als productes o serveis de primera necessitat. A continuació, explicarem els diferents tipus d’IVA de menys a més.

Què és l’IVA superreduït?

Actualment, l’IVA superreduït és un tipus d’IVA del 4% i com hem esmentat abans, és el que s’afegeix als productes de primera necessitat. 

Quan s’aplica l’IVA superreduït?

El tipus d’IVA superreduït s’aplica a:

 • La venda de productes alimentaris de primera necessitat com la farina, el pa, ous, llet, formatge, fruites, verdures,  hortalisses, llegums, tubercles i cereals.
 • Naturalment, també afecta altres productes que no són alimentaris:
  • La venda de llibres, revistes i diaris que no continguin exclusivament publicitat.
  • La venda de medicaments per a persones.
  • Venda de cadires de rodes i vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
  • A pròtesis i implants.
  • Als habitatges de protecció oficial.
  • Als serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centres de dia i de nit i atenció residencial per a persones en situació de dependència.

Què és l’IVA reduït?

L’IVA reduït és un tipus d’IVA amb una aplicació percentual del 10 % en la base imposable. 

Quan s’aplica l’IVA reduït?

 • En les operacions de venda de la majoria d’aliments per a persones o animals, excepte les begudes alcohòliques i els refrescos, sucs o gasoses amb sucres o edulcorants afegits.
 • En activitats de venda d’aigua per a l’alimentació o per al reg.
 • En la venta de productes per a fabricar aliments per al consum animal o humà.
 • Venda de materials d’origen animal o vegetal que s’empren en activitats agrícoles, forestals o ramaderes (fertilitzants, herbicides, insecticides, etc.).
 • En operacions de venta de material sanitari i farmacèutic:
  • En la venda de productes per a la higiene femenina (compreses, tampons).
  • En la venda de productes anticonceptius.
  • Activitats de venda per equips mèdics o instruments per al tractament de deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials (ulleres, lentilles).
 • Venda de medicaments per a animals.
 • En mitjans de transport.
 • Per hostaleria i restauració.
 • Per habitatges i garatges.
 • En la venta d’entrades per a esdeveniments culturals (cinema, teatre, parcs d’atraccions, concerts, etc.).
 • En els serveis funeraris.
 • Per flors, plantes ornamentals o productes d’origen vegetal.
 • En serveis de neteja de les vies, parcs o jardins públics.
 • La llum.

Què és l’IVA general?

L’IVA general és aquell que s’aplica en totes les operacions generals que no estiguin especificades del contrari aplicant un increment del 21 %. Per tant, és el que s’afegeix a la majoria de productes i serveis per defecte. 

Quan s’aplica l’IVA general?

L’IVA general s’aplica en la resta de casos que no hem especificat anteriorment.

Per exemple, en la venta d’electrodomèstics, cotxes (de primera i segona mà), serveis de comunicació (telèfons intel·ligents, tablets, ordinadors portàtils, etc.), mobiliari (per a un habitatge), productes de bricolatge, tabac, begudes alcohòliques, roba i calçat, carburants (gasolina, gas, etc.), serveis estètics (perruqueria, depilació, tatuatges, etc.), esdeveniments esportius professionals entre altres.

Quines activitats intervenen en l’IVA a Espanya?  

A banda dels tipus d’IVA que hem exposat, també hi ha activitats, serveis i béns exempts d’aquest impost, és a dir, no se’ls aplica cap augment respecte al preu base. 

A continuació farem un llistat d’aquests productes i serveis, que els classificarem per sectors.

Activitats exemptes d’IVA en el sector Oci

 • Serveis i productes de loteria i apostes.

Activitats exemptes d’IVA en el sector Educació i Cultura

 • Serveis docents (públics i privats) com ara les classes particulars i classes d’idiomes.
 • Serveis d’ensenyament reglat o oficial com la primària, secundària, batxillerat, formació professional i universitat.

Activitats exemptes en el sector Salut

 • Serveis d’assistència mèdica o sanitària.
 • Hospitalitzacions.
 • Transfusions de sang o d’altres teixits.
 • Servei de transport amb ambulància per a persones malaltes o ferides.

Activitats exemptes d’IVA en el sector d’Activitat dels professionals

 •  Serveis professionals que ofereixen persones físiques com ara artistes, escriptors, compositors, correctors, traductors.

Activitats exemptes d’IVA en el sector Immobiliari

 • Serveis d’arrendaments o venta de terrenys rústics (no edificables).

Activitats exemptes d’IVA en el sector Financer i d’Assegurances

 • Serveis de mediació que es presten a persones físiques en diverses operacions financeres.
 • Operacions i prestacions de serveis relatius a assegurances, capitalitzacions i operacions financeres.

En conclusió, hi ha una sèrie d'activitats sectorials que estan exonerades de l'aplicació de qualsevol mena d'IVA. Per una altra banda, la majoria de béns i serveis comercialitzats a Espanya estan subjectes a 3 tipus d'IVA diferents: el superreduït, reduït i general que s'utilitzaran segons la tipologia del producte o servei.

Tanmateix, l'IVA és un impost que afecta tant a empresaris com a consumidors en tot l'àmbit nacional espanyol a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla que tenen el seu propi impost.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats