Registre d’Empreses Acrediatdes (REA)

perPere Babià Díez
25/03/2022
Interès general
Registre d’Empreses Acrediatdes (REA)

Que és el REA?? 

  • És  un registre administratiu públic, en el que s’ha d’inscriure TOTES les empreses que pretenguin ser contractada o subcontractada per realitzar treballs en una obra de construcció. 

Quines obligacions imposa en relació al REA, la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció?

  • Inscriure's al REA dependent de l'autoritat laboral competent del territori on radiqui el domicili social de l'empresa contractista o subcontractista. Al REA de Catalunya, s'hi han d'inscriure les empreses que tinguin domicili social a Catalunya.
  • Comunicar qualsevol variació de les dades identificatives de l'empresa.
  • Renovar la inscripció cada 3 anys. 
  • Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció dins del mes següent a cessar en la seva activitat o deixar de tenir treballadors contractats per compte d'altre

Què s'acredita a través de la inscripció en el REA?
 
L'empresa acredita el compliment dels requisits de solvència i qualitat a què obliga l'article 4, apartats 1 i 2 a) de la Llei de Subcontractació al Sector de la Construcció (LSC), això és:

  • Disposar d'infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir directament la direcció dels treballs, assumint els riscos, obligacions i responsabilitats inherents a l'activitat empresarial.
  • Disposar d'una organització preventiva adequada.
  • Disposar de personal amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.
Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats