Es prorroguen els ajuts a autònoms fins al 31/05

perPere Babià Díez
27/01/2021
Interès general
Es prorroguen els ajuts a autònoms fins al 31/05

Al BOE del dia 27 de gener, s'ha publicat del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig. 

L'informem que al BOE del dia 27 de gener, s'ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig.

En aquest resum ens centrarem a la pròrroga dels ajuts a autònoms

 

1- MESURES DE SUPORT A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Es procedeix a realitzar els ajustos necessaris sobre la prestació extraordinària per cessament d'activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l'ampliació de la prestació ordinària de cessament d'activitat en compatibilitat amb la feina per compte propi.  

1.1 Prestació extraordinària per cessament d'activitat per treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Es regula la prestació extraordinària per cessament d'activitat de manera similar a la introduïda per l'art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d'aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que es pugui adoptar sobre aquest tema.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. S'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

1.2 Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

S'introdueix la possibilitat d'accedir a una prestació extraordinària de cessament d'activitat a aquells treballadors autònoms que no estant afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d'activitat regulades en l'art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents de la LGSS

La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

1.3 Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi

A partir del 1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'art. 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l'art. 330.1 de la LGSS. Es podrà percebre fins al 31 de maig.

L'accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

 

2. ALTRES NOVETATS DEL RDL 2/2021

2.1 Pròrroga del Pla MECUIDA

També s'estableix que el Pla MECUIDA, pel qual es contemplen mesures de conciliació familiar i laboral amb motiu de la COVID-19 (article 6 del RDL 8/2020), romandrà vigent fins al 31 de maig de 2021.

2.2 Garantia juvenil

Es flexibilitza el requisit de no haver treballat o no haver rebut atenció educativa o formativa el dia natural anterior perquè el jove o menor estranger no acompanyat es pugui adscriure al Sistema Nacional de Garantia Juvenil si han estat afectats per un ERTO.

Es promouran els objectius d'intermediació, ocupabilitat, suport a la contractació i emprenedoria per a aquest col·lectiu.

De manera transversal, es tindrà en compte l'accés als programes formatius i a l'ús de joves amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social, sigui a través de l'ocupació ordinària o de l'ocupació protegida. En tot cas, s'incorporarà la perspectiva de gènere en el disseny, implementació, seguiment i avaluació de les actuacions.

2.3 Sancions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Actes d'infracció automatitzades

S'adequa el procediment administratiu sancionador per estendre actes d'infracció automatitzades sense intervenció directa d'un funcionari a través d'un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques, i es permet l'optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

2.4 Bases mínims de cotització 2021

Fins que no s'aprovi el Reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a l'any 2021 i d'acord amb el que es preveu en l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social aplicables durant l'any 2021 seran les vigents el 31 de desembre de 2019.

2.5 Suspensió de l'aplicació de la forma de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms

La D.T. 4a del Reial decret llei 2/2021, suspèn la pujada de tipus prevista per als autònoms fins a la publicació del salari mínim interprofessional per a l'any 2021. Els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat en el RETA i en el RESSTM seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A partir del 1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del SMI per a l'any 2021 no serà aplicable el previst en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, per la qual cosa els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A pesar que l'art. 119. Cinc de la LPGE 2021 no havia incrementat les bases de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA), en aplicació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, s'havia previst per a 2021 uns tipus de cotització del 28,3 per contingències comunes; 1,3% per contingències professionals; 0,9% per cessament d'activitat i 0,1% per formació professional (30,6% en total). Amb la suspensió realitzada, es produirà una congelació real de la quota d'autònoms a les quantitats de 2020.

D'aquesta manera, almenys fins a la publicació del SMI 2021, els tipus de cotització per als treballadors autònoms en 2021 queden igual que l'any passat:

  • Cotització per contingències comunes: 28,3%.
  • Cotització per contingències professionals: 1,1%.
  • Cotització per cessament d'activitat: 0,8%.
  • Cotització per formació professional: 0,1%.
Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats