Declaració de la renda 2013. Principals alertes i novetats a tenir en compte.

perPere Babià Díez
22/04/2014
Interès general
Declaració de la renda 2013. Principals alertes i novetats a tenir en compte.

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l'exercici 2013.

Aquest any, a part de la complexitat d'altres campanyes, la declaració de la renda porta a més a més algunes novetats que convé destacar, com que ja no es permetrà entregar declaracions fetes a mà o que és la primera declaració sense deducció per a nous habitatges, i que els guanys i pèrdues patrimonials generats en un any o menys d'un any passen a formar part de la base imposable general tributant al tipus marginal, fet que en la pràctica suposa pagar més.

Per això, a continuació els oferim un resum de les principals alertes i novetats a tenir compte per a la presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2013.

La declaració de l'IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d'Internet, des del 23-04-2014 fins al 30-06-2014, i es pot domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 25-06-2014. Per altres mitjans es pot presentar des del 05-05-2014 fins el 30-06-2014. És obligatòria la presentació telemàtica per als contribuents de l'IRPF obligats a presentar l'impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s'haurà d'efectuar obligatòriament a través d'Internet). En cas de fraccionar el pagament de l'IRPF en dos terminis, el segon s'ha d'ingressar, com a màxim, el 05-11-2014.

Dates que no ha d'oblidar:

 • 1 d'abril: començament de la campanya per sol·licitar l'esborrany de la renda 2013, així com el número de referència de l'esborrany i les dades fiscals. També es podrà confirmar l'esborrany.
 • 23 d'abril: començament del termini per presentar la declaració de la renda i patrimoni 2013 per Internet.
 • 5 de maig: inici presentació de declaracions no telemàtiques: renda i patrimoni 2013 en oficines, entitats financeres i altres col·laboradores.
 • 25 de juny: últim dia per presentar declaracions a ingressar, amb domiciliació bancària.
 • 30 de juny: últim dia per presentar declaracions de renda i de patrimoni 2013. FI DE LA CAMPANYA DE RENDA 2013.
 • 31 de desembre: tancament de l'any fiscal 2014 i data límit perquè Hisenda procedeixi a ingressar la devolució de la renda dins el termini legal. En cas de no fer-ho, l'AEAT haurà d'abonar interessos de demora a les quantitats degudes.

Atenció. En aquesta campanya, com en l'anterior, està previst començar l'emissió de devolucions a les 48 hores del seu inici. Per tant, les devolucions dels esborranys presentats per mitjans telemàtics podran començar el dia 3 d'abril.

Recordi que en cas de fraccionar el pagament de l'IRPF en dos terminis (60% i 40%), el segon s'ha d'ingressar, com a màxim, el 5 de novembre de 2014.

Estic obligat a presentar la declaració de renda o patrimoni 2013?

IRPF: amb caràcter general, estan obligats a declarar (ja sigui confirmant un esborrany o bé presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut el 2013 rendes subjectes a l'impost. No obstant això, no hi ha obligació de declarar quan es perceben només les rendes següents:

A) Rendiments del treball:

 • Límit de 22.000 € quan la renda es percebi d'un sol pagador o es percebin rendiments de més d'un pagador i concorrin qualsevol de les dues situacions següents:
 • Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 €.
 • Quan el que es percebi sigui pensions de classes passives i el tipus de retenció es determini pel procediment especial previst a l'efecte.
 • Límit de 11.200 € quan es doni qualsevol de les situacions següents:
 • Que el rendiment procedeixi de més d'un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon i els pagadors restants superin els 1.500 €.
 • Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.
 • Que el pagador no tingui obligació de retenir.
 • Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.

B) Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

C) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 €.

D) Tampoc hi ha obligació de declarar: quan s'obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmics així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 € i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €, en tributació individual o conjunta.

Atenció: als efectes de la determinació de l'obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes ni les rendes subjectes al nou gravamen especial sobre determinades loteries i apostes.

Malgrat l'anterior estan obligats a declarar:

 • Els contribuents que tinguin dret a alguna de les següents deduccions i desitgin exercitar-ne el dret:

• Per adquisició d'habitatge.

• Per compte estalvi empresa.

• Per doble imposició internacional

 • Els contribuents que realitzin aportacions al patrimoni protegit de discapacitats o a sistemes de previsió social, si desitgen exercitar el dret a la reducció de l'impost.
 • Els contribuents que desitgen obtenir devolucions per:

• Retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats.

• Deducció per maternitat.

• Les retencions per impost sobre la renda de no residents quan s'hagi adquirit la residència el 2013

Estan obligats a presentar declaració en model ordinari (no poden utilitzar l'esborrany):

 • Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).
 • Els qui percebin rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés a compte.
 • Els qui hagin tingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte i qualsevol mena de subvenció qualificada com a rendiment d'activitats econòmiques.
 • Els contribuents amb imputació de rendes immobiliàries que procedeixin de més de vuit immobles.
 • Els contribuents perceptors de rendiments del capital immobiliari, en tots els casos i/o de rendiments derivats de l'arrendament o cessió de béns.
 • Els socis, hereus, comuners o partícips d'entitats en règim d'atribució de rendes que realitzin activitats econòmiques.

Impost sobre el patrimoni: estan obligats a presentar la declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals resulti a ingressar, o sense ser a ingressar, el valor dels seus béns o drets supera els 2.000.000 €.

Quines novetats trobarem en la declaració del IRPF 2013?

Abans d'entrar a descriure les novetats legislatives que afecten l'IRPF, hem de destacar algunes qüestions que s'han de tenir en compte en aquesta declaració de l'exercici 2013.

 • Aquest any, com a novetat, es podrà obtenir i, si escau, modificar i confirmar l'esborrany o dades fiscals, així com presentar la declaració de l'impost, mitjançant el denominat PIN24H, un sistema d'identificació per a persones físiques amb una validesa de 24 hores (fins a les 2 del matí del dia següent a la petició), que permet realitzar tràmits en la seu electrònica de l'Agència Tributària. Realitzat el registre d'alta en el servei, podrà sol·licitar el PIN24H a través del bàner "PIN24H" en la icona “Obtenció del PIN”; haurà de fer constar el NIF, la data de validesa del DNI i la clau (4 caràcters) que s'escolleixi en aquest moment. Rebrà un SMS al mòbil consignat amb el PIN (3 caràcters). La clau escollida al costat del PIN és el codi d'accés que li permetrà realitzar els tràmits que l'Agència Tributària habiliti per realitzar per Internet amb aquest tipus d'accés.
 • Només seran vàlides les declaracions en paper confeccionades utilitzant el programa PADRE. Desapareix la declaració en paper preimprès o mitjançant mòdul d'impressió diferent del programa PADRE.

Quant a les novetats en la declaració de l'IRPF podem destacar les següents (la majoria d'elles motivades per modificacions efectuades en la Llei de l'impost, i sense perjudici de les normes aprovades per les pròpies comunitats autònomes en matèria de tributs cedits):

Exempcions

 • Desapareix l'exempció total dels premis de loteria i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), els òrgans o entitats de les comunitats autònomes, Creu Roja Espanyola i ONCE, així com premis anàlegs en altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i es crea un gravamen especial del 20% a la part del premi que excedeixi de 2.500 €.
 • Desapareix el límit de 15.500 euros aplicable a l'exempció en l'IRPF de les prestacions per desocupació percebuda en la modalitat de pagament únic i en quedar exempt en la seva totalitat l'import d'aquestes prestacions es deroga la regla especial d'imputació temporal segons la qual es podia imputar en cadascun dels períodes impositius en què, si no hi hagués hagut pagament únic, s'hagués tingut dret a la prestació.
 • Desapareix l'exempció dels dividends distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI) quan el perceptor sigui un contribuent de l'IRPF sense que sigui aplicable l'exempció dels 1.500 euros anuals.

Rendiments del treball

Retribucions en espècie

 • Es modifica el règim d'imputació de les contribucions empresarials a assegurances col·lectives que cobreixen compromisos de pensions, establint la seva imputació obligatòria quan l'import excedeixi de 100.000 euros anuals per contribuent, tret que l'assegurança es contracti com a conseqüència d'acomiadaments col·lectius realitzats conforme a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors. A més a més, s'estableix un règim transitori en les assegurances col·lectives contractades amb anterioritat a l'01-12-2012.
 • No es consideren rendiments del treball en espècie ni, per tant, tributen les quantitats satisfetes per l'empresa per les despeses i inversions efectuades durant el 2013 per formar els empleats en l'ús de noves tecnologies, quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball.
 • Es modifica la regla especial de valoració de la retribució en espècie derivada de la utilització d'habitatge, quan no sigui propietat del pagador i s'estableix un règim transitori.

Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres del treball

 • Des de l'01-01-2013 s'endureix la tributació de les indemnitzacions per acomiadament o cessament de “quantia molt elevada”. Les modificacions es produeixen tant en la tributació dels seus perceptors com en la dels pagadors de les corresponents indemnitzacions, que siguin subjectes passius de l'impost sobre societats. En l'IRPF es limita la possibilitat de reduir en el 40% les indemnitzacions laborals o mercantils generades en més de 2 anys superiors a 700.000 €, de tal forma que no es redueixen gens a partir del milió d'euros. D'acord amb l'anterior, en l'impost sobre societats no seran deduïbles per al pagador les despeses superiors a 1.000.000 € o, en indemnitzacions superiors, els que sobrepassin la indemnització exempta en l'IRPF. Aquest nou límit no és aplicable als rendiments del treball que derivin d'extincions de relacions laborals o mercantils, produïdes amb anterioritat a l'01-01-2013.

Activitats econòmiques en estimació objectiva

S'estableixen dues noves causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva:

 1. Per als contribuents que exerceixin les activitats empresarials a què s'apliqui la retenció de l'1% quan el seu volum de rendiments íntegres hagi superat el 2012 les quantitats següents:

- 50.000 euros anuals, sempre que a més a més representi més del 50% del volum total de rendiments íntegres corresponent a aquestes activitats

- 225.000 euros anuals

 1. Per als contribuents que exerceixin les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722 IAE) i de serveis de mudances (epígraf 757 IAE) que el volum conjunt de rendiments íntegres per al conjunt d'aquestes activitats superi els 300.000 euros l'any 2012.

Activitats econòmiques en estimació directa

Per aplicació de la normativa de l'impost sobre societats s'apliquen les següents novetats en matèria de despeses:

 • Per a l'exercici 2013 les quotes satisfetes a les mutualitats de previsió social pels professionals no integrats en el RETA seran deduïbles per determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica amb el límit màxim de 6.125,15 euros anuals. Tot això sense perjudici que si d'acord amb les normes que regulen la cotització per contingències comunes haguessin cotitzat per un import inferior únicament seran deduïbles els imports efectivament satisfets.

Des de l'01-01-2013 s'admeten les assegurances col·lectives de dependència com a contractes d'assegurances aptes per instrumentar els compromisos per pensions assumits per les empreses.

 • En el cas de contribuents (empresaris o professionals) les activitats econòmiques dels quals tinguin la consideració fiscal d'empresa de reduïda dimensió, el coeficient d'amortització lineal segons taules es multiplicarà per tres a aquests efectes.
 • No tenen la consideració de despeses deduïbles les despeses de personal que corresponguin a indemnitzacions derivades de l'extinció de la relació laboral, comú o especial, o de la relació mercantil d'administradors i membres del consells d'administració, de les juntes que actuïn en la seva representació i la resta de membres d'altres òrgans representatius, produïdes des de l'01-01-2013, quan superin, determinats imports.
 • S'estableix una limitació a la deduïbilitat de l'amortització comptable de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries corresponent als períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2013 i 2014. Serà aplicable als contribuents que no compleixin els requisits per ser considerats empreses de reduïda dimensió, és a dir, a aquells l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu anterior dels quals hagi estat igual o superior a 10 milions d'euros.
 • S'estableix un nou supòsit de reducció del rendiment net per als contribuents que iniciïn una activitat econòmica a partir de l'exercici 2013.
 • Es prorroga la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d'ocupació. Si la seva xifra de negocis el 2013 és inferior a 5 milions d'euros i té una plantilla mitjana de menys de 25 empleats, ha de saber que si, almenys, ha mantingut la plantilla en relació a la que tenia el 2008, podrà reduir el rendiment net de l'activitat, a l'hora d'integrar-ho en la seva base imposable, en un 20% (amb el límit del 50% de les retribucions dels treballadors).

Actualització de balanços

 • Si és empresari o professional i va optar el 2013 per actualitzar balanços conforme al que disposa la llei 16/2012, tingui en compte que durant el 2013 i el 2014 l'amortització fiscalment deduïble no serà la corresponent al nou valor, sinó la que realitzava.

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Per als períodes impositius iniciats a partir de l'01-01-2013, els guanys o pèrdues patrimonials derivats de la transmissió de participacions de les societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI), es determinen segons les normes aplicables a la transmissió de valors cotitzats, i desapareix l'exempció limitada de que gaudien anteriorment els socis en el guany patrimonial obtingut.
 • Estan exempts els guanys obtinguts per premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat i per les comunitats autònomes, Creu Roja i Organització Nacional de Cecs, així com els organitzats per determinats organismes públics o entitats establerts en altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 2.500 euros o fins a aquest import quan es tracti de premis que superin els 2.500 euros. A partir del 2013 aquests premis que estaven totalment exempts passen a estar subjectes l'IRPF quan excedeixin de 2.500 euros mitjançant un gravamen especial del 20% que s'exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiades.
 • Es declara exempt de l'IRPF el guany patrimonial que es pogués generar en els deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos amb ocasió de la dació en paga del seu habitatge.
 • Des de l'01-01-2013 i amb la finalitat de penalitzar fiscalment els moviments especulatius, s'ha produït un canvi significatiu en la qualificació dels guanys i pèrdues patrimonials que es consideren com a renda general i com a renda de l'estalvi, i es mantenen exclusivament dins aquest últim grup els guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials que s'hagin mantingut en el patrimoni del contribuent durant més d'un any, mentre que els derivats de transmissió quan el període de generació sigui menor o igual a un any passen a integrar-se des d'aquesta data en la base imposable general tributant junt amb els rendiments de treball i d'activitats econòmiques.

Atenció. Es limita l'import del saldo de les pèrdues de la base imposable general que es poden compensar amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, passant del 25% al 10%. S'estableix un règim transitori de compensació de les pèrdues patrimonials dels anys 2009 a 2012.

Reduccions de la base imposable general

 • Amb efectes a partir de l'01-01-2013, els compromisos per pensions assumits per les empreses, incloent les prestacions causades, es podran instrumentar, mitjançant contractes d'assegurances col·lectives de dependència, en els que com a acceptant de l'assegurança figurarà exclusivament l'empresa i la condició d'assegurat i beneficiari correspondrà al treballador. Les primes satisfetes per l'empresa en virtut d'aquests contractes d'assegurança i imputades al treballador tindran un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals.

Deducció per inversió en habitatge habitual

 • A causa de la supressió de la deducció per inversió en habitatge habitual, a partir de l'01-01-2013, es preveu l'aplicació d'un règim transitori que permet que els contribuents que hagin adquirit abans d'aquesta data el seu habitatge habitual o satisfet quantitats abans d'aquesta data per a la construcció, ampliació, rehabilitació o realització d'obres per raons de discapacitat en el seu habitatge habitual (a excepció de les aportacions a comptes habitatge) i gaudissin d'aquest benefici fiscal poden continuar practicant la deducció en les mateixes condicions que ho estaven fent.

Deduccions per obres de millora en habitatge. Quantitats pendents.

 • En la declaració de l'exercici 2013 s'ha de tenir en compte, als efectes de la seva aplicació, la possibilitat que concorrin quantitats pendents de deduir, la qual cosa exigeix establir en quin ordre s'han d'aplicar aquestes quantitats.
 • En relació a aquesta qüestió, l'ordre d'aplicació de la deducció per obres de millora, en les seves dues modalitats (deducció per obres de millora en habitatge i per obres de millora en l'habitatge habitual), en la declaració de l'exercici 2013 serà el següent:

Primer. Deducció per obres de millora en habitatge:

1r. Quantitats satisfetes des del 7 de maig al 31 de desembre de 2011 pendents de deducció.

2n. Quantitats satisfetes en l'exercici 2012 pendents de deducció.

Segon. Deducció per obres de millora en habitatge habitual:

1r. Quantitats satisfetes des del 14 d'abril al 31 de desembre de 2010 pendents de deducció.

2n. Quantitats satisfetes des de l'1 de gener al 6 de maig de 2011 pendents de deducció.

Nova deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

 • Es recull en la declaració de l'IRPF la nova deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, amb l'objecte d'afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents. Així, s'estableix aquest nou incentiu fiscal en l'IRPF a favor dels "business angels", o de les persones interessades a aportar només capital per a l'inici d'una activitat o "capital llavor". Es tracta d'una deducció del 20% en la quota estatal en l'IRPF amb ocasió de la inversió realitzada en entrar en la societat.
 • La base màxima de la deducció serà de 50.000 € anuals.
 • Així mateix, es fixa l'exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació. Per a l'aplicació d'aquesta exempció serà necessari que concorrin determinats requisits tant en la societat com en la inversió i es podrà aplicar a partir de l'IRPF 2013, sempre que les accions s'hagin subscrit a partir del 29-09-2013.

Deduccions per inversió empresarial

Quant a les deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial, en el model de declaració es realitza l'adaptació de les deduccions del règim general previstes en el Text refós de la llei de l'impost sobre societats (TRLIS) als canvis aprovats el 2013 i l'actualització de la normativa relativa als règims especials de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic que en l'exercici 2013 donen dret a aquestes deduccions.

Nova deducció per inversió de beneficis

Entre aquestes deduccions, destaquem la nova deducció per inversió en beneficis prevista en l'article 37 del TRLIS (modificada també per la Llei d'emprenedors, i que produirà efectes per als beneficis que es generin en períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2013) que s'aplicarà en l'IRPF amb les especialitats següents:

Base de la deducció: donaran dret a la deducció els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent. A aquests efectes s'entendrà que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu són objecte d'inversió quan, s'inverteixi una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a aquests rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia pugui entendre's invertida en més d'un actiu.

La base de la deducció serà la quantia a què es refereix el paràgraf anterior.

Percentatge de deducció: serà del 5% (en comptes del 10% que estableix l'article 37 TRLIS) en els casos següents:

- Quan el contribuent hagi practicat la reducció del 20% del rendiment net positiu declarat, prevista en l'article 32.3 de la Llei del IRPF (LIRPF) per als contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica i en determinin el rendiment net conforme al mètode d'estimació directa.

- Quan el contribuent hagi practicat la reducció per manteniment o creació d'ocupació prevista en la disposició addicional vint-i-setena de la LIRPF

- Quan es tracti de rendes obtingudes a Ceuta i Melilla respecte de les quals s'hagi aplicat la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

Límits: l'import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en què es van obtenir els rendiments nets d'activitats econòmiques.

Excepcions: no serà necessari que el contribuent doti una reserva per inversions per un import igual a la base de deducció ni que faci constar en la memòria dels comptes anuals la informació relativa a la deducció.

Efectes: aquesta deducció només resultarà d'aplicació respecte dels rendiments nets d'activitats econòmiques obtinguts a partir de l'01-01-2013.

Incompatibilitat: aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització.

Altres deduccions

 • Es prorroga per a 2013 l'aplicació de les deduccions per inversions en béns d'interès cultural, per inversions en produccions cinematogràfiques i audiovisuals i per inversions en l'edició de llibres.
 • Es prorroga per a 2013 la deducció per despeses i inversions per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació. És a dir, percentatge general de l'1% sobre les despeses efectuades en el període impositiu, minorats en el 65% de l'import de les subvencions rebudes per a la realització d'aquestes activitats, i imputables com a ingrés en el període impositiu; i percentatge incrementat del 2% que s'haurà d'aplicar sobre l'excés de la mitjana de despeses efectuades en els dos anys anteriors.
 • S'augmenta l'import de les quantitats de la deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat en funció del grau de discapacitat. La modificació suposa un increment de l'import de la deducció de 6.000 a 9.000 € per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa natura del període immediat anterior (la deducció serà de 12.000 € quan la discapacitat sigui igual o superior al 65%), i l'eliminació de la referència que la contractació hagi de ser indefinida i a jornada completa i que s'hagi de realitzar d'acord amb el que disposa l'article 39 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids.
 • S'estableixen dues noves deduccions fiscals per la contractació per part de pimes de treballadors menors de trenta anys i desocupats.
 • S'inclouen noves deduccions en l'àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d'excepcional interès públic.

Declaració de l'impost sobre el patrimoni 2013

De cara a aquest exercici 2013, hem de tenir present les qüestions següents:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.
 • Presentació i, si escau, ingrés: des del 23 d'abril fins al dia 30 de juny de 2014. Si s'efectua domiciliació bancària del pagament, des de 24 d'abril fins al 25 de juny de 2014.
 • La presentació de la declaració corresponent a aquest impost s'haurà d'efectuar obligatòriament per via electrònica a través d'Internet mitjançant la utilització de DNI o certificat electrònic o mitjançant la consignació del NIF del contribuent i del número de referència de l'esborrany o de les dades fiscals subministrats per l'Agència Tributària. Com a novetat, també es preveu aquest any la possibilitat de presentar la declaració mitjançant un sistema de signatura amb clau d'accés en un registre previ PIN24h.
 • Es manté l'exigència que els contribuents que presentin declaració per l'impost sobre patrimoni també hagin d'utilitzar la via electrònica per a la presentació de la declaració de l'IRPF o per confirmar-ne l'esborrany, segons procedeixi.
 • S'estableix el límit de l'exempció de l'habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • Podran aplicar l'exempció dels béns i drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat els contribuents residents al territori de les comunitats autònomes de Canàries i de Castella i Lleó.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagi aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 € i Extremadura ha aprovat mínims exempts superiors a 700.000 € per a contribuents que siguin discapacitats físics, psíquics o sensorials.
 • El mínim exempt de 700.000 € serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.
 • Algunes comunitats autònomes han aprovat les seves corresponents escales de gravamen (Andalusia, Astúries, Catalunya, Extremadura, Illes Balears, Galícia i la Regió de Múrcia), o bonificacions generals del 100% en la quota (Madrid).
 • Bonificacions: (i) Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries: bonificació del 99% dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat; (ii) Catalunya: bonificació del 99% dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i bonificació del 95% de les propietats forestals; (iii) Galícia: bonificació del 75% amb límit de 4.000 €, per accions o participacions en entitats noves o de recent creació.

El que no podem oblidar…

 • Abans de fer la declaració hem de recopilar tots els documents que necessitarem i, en especial, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l'AEAT.
 • Si podem utilitzar l'esborrany per declarar, constitueix una eina molt útil, però potser li faltarà informació. Per això hem de revisar-lo amb atenció i, si escau, modificar-lo abans de la seva confirmació.
 • Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i despeses de l'activitat econòmica amb d'altres models presentats com són l'IVA, retencions, declaració d'operacions amb tercers, etc.
 • Hem de revisar si hem realitzat operacions vinculades en l'exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir cura de valorar les operacions realitzades amb les societats a què estiguem vinculades a valor de mercat.
 • Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar els membres de la unitat familiar així com a altres persones que donen dret a reduccions, deduccions o a l'aplicació del mínim familiar.
 • També comprovar les declaracions d'exercicis anteriors, o si escau, sol·licitud de devolucions.
 • Cal comprovar també si es té o no obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per declaració individual o conjunta.
 • Si estiguéssim obligats a declarar l'impost sobre el patrimoni, hem de preveure que la declaració només es podrà presentar per Internet i, en aquest cas, també l'IRPF només es pot presentar per via telemàtica.

A més a més s'ha de tenir en compte la documentació següent:

 • Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d'ingressos i retencions d'activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d'aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.
 • Llibres registres d'activitats empresarials i professionals.
 • Si es porten, llibres de comptabilitat.
 • Si és comuner en una comunitat de béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès la comunitat en què s'ha d'incloure informació sobre la renda de l'entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d'ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l'import de les retencions atribuïbles.
 • Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l'exercici 2013: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, etc.
 • Justificants d'ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.
 • Rebuts de l'impost sobre béns immobles, on hi trobarem un justificant de la despesa de tributs de l'immoble llogat, o de despeses en l'activitat professional si hi està afecte l'immoble o, almenys, el número de referència cadastral que l'administració ens va a exigir consignar per a l'habitatge habitual i la resta d'immobles.
 • Justificants de l'adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.
 • Declaracions d'exercicis anteriors.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l'hora de recopilar la seva documentació:

 • Dades fiscals subministrades per l'AEAT
 • Dades d'identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.
 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).
 • Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).
 • Certificat d'ingressos en compte-habitatge o en compte estalvi-empresa.
 • Rebut de l'impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).
 • Factures i rebuts de compra d'habitatge (habitatge habitual).
 • Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).
 • Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).
 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats en lloguer).
 • Escriptura de venda o donació d'immobles (venda de cases, locals, garatges).
 • Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).
 • Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).
 • Certificat o “estat de posició” de fons d'inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
 • Certificat d'assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per obtenir un préstec hipotecari per a la compra d'habitatge habitual).
 • Certificats d'invalidesa i d'acreditació de la necessitat d'obres d'adequació en l'habitatge de minusvàlids.
 • Certificat del pla de pensions.
 • Llibres comptables (empresaris i professionals)
 • Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).
 • Certificats de retenció de professionals.
 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.

A fi de poder-los oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

Pere Babià Díez
Pere Babià Díez
Economista - Gestor administratiu Gerent
Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats