COVID-19 | Línia d'Avals de l'ICO per empreses i autònoms

perNone
03/04/2020
Interès general
COVID-19 | Línia d'Avals de l'ICO per empreses i autònoms

El Consell de Ministres, d'acord amb el regulat en l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, va aprovar  amb  data  24  de març,   (BOE  26  de març)    les  condicions  i requisits per a accedir al primer tram d'avals,  atorgats pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, fins a un import de 20.000 milions  d'euros,  per a facilitar  accés  al  crèdit  i  liquiditat  a empreses    i autònoms per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Aquesta Línia d'Avals de l'Estat per a empreses i autònoms del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital  serà  gestionada  per l'ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d'ajudes d'Estat de la Unió Europea.

En el primer tram activat de la Línia d'Avals, per import de 20.000 milions d'euros, es creen dos subtrams:
 

 • Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.
 • Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.

Quina és la finalitat d'aquesta Línia?

Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris.
 • Factures.
 • Necessitat de circulant.
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que: 

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:
 1. No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
 2. No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.
 • El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Quin és el percentatge màxim de cobertura de l'aval?

 • En el cas d'autònoms i pimes l'aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.
 • Per a la resta d'empreses, que no tinguin la consideració de pime, l'aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.


L'aval no dóna cobertura a conceptes diferents al principal de l'operació, com ara pagament d'interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats