Com reclamar la devolució del Cèntim Sanitari

perLuciano Romero Jimeno
27/03/2014
Interès general
Com reclamar la devolució del Cèntim Sanitari

El passat dia 27 de febrer, el Tribunal de Justícia de la UE va declarar il·legal el IVMDH – Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos -, que durant molts anys ha estat gravant diferents combustibles.

Aquesta declaració d'il·legalitat ha vingut motivada perquè en un principi, aquest impost va néixer amb l'objectiu d'ajudar a sufragar despeses sanitàries (d'aquí el nom de "cèntim sanitari"), i segons aquesta sentència, no ha quedat acreditat que els diners recaptats sota aquest concepte, es destinessin a complir amb aquesta finalitat.

Llavors, aquesta resolució ha obert la porta a la possibilitat de poder reclamar les quantitats pagades per aquest concepte per part d'aquells consumidors finals que estiguessin en disposició de poder acreditar-ho.

¿Com es pot sol·licitar aquesta devolució?

A través d'Hisenda i triant entre una d'aquestes dues opcions:

  • Ø A través d'un model oficial creat expressament per l'Agència Tributària.
  • Ø A través d'un escrit de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, dirigit al Departament d'Impostos Especials de l'Agència Tributària.

Però hi han dues dades que s'han de tenir en compte per ser molt importants:

1.- Que legalment, les quantitats que es considerin indegudament pagades a Hisenda prescriuen als quatre anys. Per tant, es podran reclamar les quantitats que estiguin entre el mes que pertoqui del 2010 (que no superi els 4 anys) i el 31 de desembre del 2012 (que va ser quan va deixar d'estar vigent aquest impost).

2.- Que Hisenda només admetrà les devolucions d'aquelles quantitats que quedin perfectament acreditades, tant pel que fa a la realitat de la despesa (a través de la corresponent factura, o d'un ticket si es tracta d'un particular), així com pel que fa al justificant del pagament d'aquesta factura. En tot cas, en el document que es presenti, ha de constar l'import repercutit per IVMDH, o al menys, fer la menció de que aquest impost es troba inclòs al preu.

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats