Els avantatges fiscals del leasing

per Anònim
02/03/2016
Comptable fiscal

Per tant, en el cas concret d'operacions de lísing concertades amb entitats de crèdit que compleixin amb els requisits establerts en l'article 106 de la LIS tindran un tractament fiscal privilegiat que consistirà en els següents aspectes:

• Deduïbilitat de la càrrega financera en tots els casos.

• La porció corresponent a la recuperació del bé de les quotes de lísing tindrà així mateix el caràcter de despesa deduïble amb el límit de 2 vegades l'import del coeficient d'amortització lineal segons les taules oficialment aprovades que correspongui al bé esmentat.

En el cas d'empreses de reduïda dimensió, aquest límit serà el doble del coeficient d'amortització lineal segons taules d'amortització, multiplicat per 1,5 vegades (això és equivalent a 3 vegades el coeficient d'amortització)

• L'excés serà deduïble en els períodes impositius successius, respectant el mateix límit. S'haurà de tenir en compte el moment de la posada en condicions de funcionament del bé.

En tot cas, no resultarà deduïble la part de recuperació del cost del bé que correspongui a terrenys, solars i actius no amortitzables. En el supòsit que aquesta condició concorri únicament en una part del bé objecte de l'operació, es podrà deduir únicament la proporció que correspongui als elements susceptibles d'amortització, que s'haurà d'expressar de forma diferenciada en el contracte.

El principal avantatge fiscal del règim especial aplicable al lísing contingut en la Llei de l'impost sobre societats consisteix en una anticipació del reconeixement de la despesa a efectes fiscals, i es concretarà en la realització d'ajustos negatius al resultat comptable fins a completar l'amortització fiscal de l'actiu i, amb posterioritat ajustos positius que s'hauran d'efectuar un cop l'actiu ha estat amortitzat a efectes fiscals però es practica l'amortització comptable.

Atenció. Per això, l'avantatge fiscal del lísing es plasma en una anticipació de la despesa i correlativament en un diferiment de la càrrega tributària quan una empresa es trobi en beneficis.

Quant als requisits específics que han de reunir els contractes de lísing per aplicar el règim fiscal especial descrit, són els següents:

• La durada mínima dels contractes serà de 2 anys quan tingui per objecte béns mobles i 10 anys per a béns immobles.

• S'haurà de reflectir en els contractes la quota de l'arrendament financer, diferenciant la part que correspongui a la càrrega financera de la relativa a la recuperació del cost del bé, exclòs el valor de l'opció de compra.

• L'import anual de la part de les quotes d'arrendament financer corresponent a la recuperació del cost del bé haurà de romandre igual o tenir caràcter creixent al llarg del període contractual. No obstant l'anterior, i de forma transitòria i excepcional per a l'exercici 2015 aquest requisit no serà exigit. Aquesta excepció es va introduir com a conseqüència de la crisi econòmica i per permetre el manteniment del règim fiscal en aquells contractes de lísing que són modificats quant a l'import de les seves quotes.

Newsletter Babià

Deixa'ns el correu electrònic i rebràs informació sobre les novetats de Babià Gestoria.

Articles relacionats

 • La pòlissa de crèdit per a la bestreta de factures
  La pòlissa de crèdit per a la bestreta de factures
  perNone
  06/11/2019
  Laboral

  Algunes pimes tenen dificultats per obtenir finançament en forma de pòlissa de crèdit, “factoring” o descompte comercial. En aquests casos poden acudir a una pòlissa de crèdit per a la bestreta d...

 • Algunes bones raons per fer testament
  Algunes bones raons per fer testament
  perNone
  24/09/2019
  Interès general

  Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d'elles és que es tracta d'un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost ...

 • Oferta de feina
  Oferta de feina
  perNone
  05/02/2019
  Novetats

  Aprofita l’oportunitat de crear el teu propi negoci sense necessitat d’inversió inicial. A Assegurances Bilbao, t’oferim un futur segur a través del nostre Programa Agencial. El teu pla de carrera ...